Środa, 8 kwiecień 2020 Imieniny: Cezaryny, Dionizego i Julii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2018-01-31


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie przypomina, że jednostki samorządu terytorialnego do dnia 1 marca mają obowiązek przekazać sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. Sprawozdania są przekazywane za pośrednictwem Izby do Ministerstwa Finansów.

Sprawozdania należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: zal@rzeszow.rio.gov.pl.
Wzór formularza sprawozdania oraz instrukcja sporządzania są dostępne na stronie UOKiK w zakładce Pomoc publiczna/Sprawozdawczość organów właściwych do poboru należności Link do strony


 

2018-01-22


Pismo Sekretarza Stanu Ministerstwa Finansów Nr PS7.8032.1.2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku, dotyczące sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


 

2018-01-17


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt.: „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok oraz nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej”.
Szkolenie adresowane jest do skarbników jednostek samorządu terytorialnego oraz księgowych samorządowych jednostek organizacyjnych.
Szkolenie odbędzie się w dwóch turach w dniach:
5 lutego 2018 r. (I tura)
6 lutego 2018 r. (II tura)
w godz. 9.30 – 14.30 w Hotelu Wellness & SPA Nowy Dwór, 36 – 072 Świlcza 146 E, w sali kongresowej.


 

2018-01-11


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniu 2 marca 2018 r. odbędzie się szkolenie nt.: Rejestr należności publicznoprawnych i sprawozdawczość podatkowa – nowe obowiązki gmin w roku 2018.

Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2018-01-10


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że dzień 12 stycznia 2018 r. (piątek) jest dla RIO w Rzeszowie dniem wolnym od pracy.

Ustalony został Zarządzeniem nr 14/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2017 r.


 

2018-01-05


Sprawozdania podatkowe – nowy obowiązek dla gmin

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2017 r. pod pozycją 2455 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Sprawozdania powinny być sporządzane w formie dokumentu elektronicznego i przekazywane w postaci elektronicznej.

Organ podatkowy przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej:
- w terminie do dnia 10 stycznia danego roku podatkowego sprawozdania uzupełnione w zakresie części A,
- w terminie do dnia 20 lipca danego roku podatkowego sprawozdania uzupełnione w zakresie części B.

W 2018 r. określono wyjątkowo późniejszy termin przekazania przez organy podatkowe pierwszej części sprawozdania do właściwych regionalnych izb obrachunkowych - do dnia 28 lutego 2018 r.


 

2018-01-03


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że z dniem 2 stycznia 2018 r. działalnością nadzorczą Izby objęte będą uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podejmowanych na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), tj.:
- uchwały o udzieleniu z budżetu jednostki samorządu terytorialnego innym jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji,
- uchwały o udzieleniu z budżetu jednostki samorządu terytorialnego innym jednostkom samorządu terytorialnego pomocy rzeczowej.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1868), art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2096) wyżej wymienione uchwały organów stanowiących winny być przedłożone w terminie 7 dni od ich podjęcia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zbadania ich zgodności z prawem.


 

2017-12-20


Tekst jednolity ustawy o rachunkowości

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. pod pozycją 2342 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości.


 

2017-12-11


Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2017 r. pod pozycją 2231 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Powyższe rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia i dotyczy zmiany objaśnień do paragrafu 297 „Różne przelewy”.


 

2017-12-11


Jednolity tekst ustawy o systemie oświaty

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 listopada 2017 r. pod pozycją 2198 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>