Środa, 24 październik 2018 Imieniny: Rafała, Marcina i Antoniego

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2016-09-15


Fundusz sołecki - średnia kwota bazowa KbK w kraju na 2017 rok podana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301)

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej w zakładce Działalność/Finanse publiczne/Budżety jednostek samorządu terytorialnego/Kwoty i wskaźniki, umieściło informację o średniej kwocie bazowej w kraju KbK na 2017 rok.
Średnia kwota bazowa w kraju KbK na 2017 rok wynosi 3.133,03 zł/mieszkańca.


 

2016-08-19


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że dniach 13-14 października 2016 r. planuje zorganizować szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego”.
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2016-08-12


Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r.

W Monitorze Polskim w dniu 5 sierpnia 2016 r. pod pozycją 779 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.


 

2016-08-10


Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 roku nr ST5.4750.344.2016.BKU, dotyczące formy przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego informacji o przyznanych kwotach subwencji ogólnej oraz o środkach z rezerwy subwencji ogólnej.


 

2016-08-04


Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

W Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod pozycją 1121 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. l tiret trzecie oraz pkt 4 lit. c, mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2017.


 

2016-07-15


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kwartał 2016 roku.


 

2016-07-14


Jednolity tekst Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 lipca 2016 r. pod pozycją 1015 opublikowano tekst jednolity Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.


 

2016-07-04


Materiały z II Konferencji Naukowej prezentowane w panelu „Zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz ich wpływ na kształtowanie budżetów gmin i wieloletnich prognoz finansowych – uwagi praktyczne”


 

2016-06-22


II KONFERENCJA NAUKOWA nt.
Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014–2020
Rzeszów, 23–24 czerwca 2016 r.


 

2016-06-08


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r., poz. 87 z późn. zm.), z dniem 31 lipca 2016 r. tracą moc podjęte przed 1 lutego 2015r. uchwały objętych właściwością regionalnej izby obrachunkowej w sprawie:
- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250);
- zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa – art. 6l ust. 2 ww. ustawy;
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami oraz trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej – art. 6n ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Rady gmin, które na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie podjęły wskazanych wyżej uchwał po 1 lutego 2015 r. powinny dopełnić tego obowiązku w terminie umożliwiającym wejście w życie tych uchwał najpóźniej z dniem 1 sierpnia 2016 r. (uwzględniając w tym terminie 14-dniowe vacatio legis).


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>