Niedziela, 29 marzec 2020 Imieniny: Wiktoryna, Helmuta i Eustachego

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2004-03-23


Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania w klasyfikacji budżetowej wpłat do budżetu państwa, dokonywanych w oparciu o przepisy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).


 

2004-03-05


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 2 marca 2004 r., nr 33, poz. 290 ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.


 

2004-02-25


Wyjaśnienie do pisma RIO w Rzeszowie nr WA-074/1/04 z dnia 23 lutego 2004 r., wraz z ktróym zostało przesłane "Stanowisko wspólne UOKiK oraz MF w sprawie opracowania programów pomocowych gmin w zakresie podatków i opłat lokalanych, podatku rolnego i lesnego"


 

2004-02-24


Sprawa bardzo pilna!!

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniu 18 lutego 2004 roku zostało uzgodnione "Stanowisko wspólne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Finansów w sprawie opracowywania programów pomocowych gmin w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego - w związku ze zmianą ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz członkowstwem Polski w Unii Europejskiej". Tekst dokumnetu został zamieszczony na stronach internetowych: www.mf.gov.pl, www.uokik.gov.pl, www.rio.gov.pl.

Programy pomocowe (uchwały gmin nimi będące) powinny zostać przekazane do UOKiK do końca lutego br.


 

2004-02-17


Informacja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie nowych wzorów formularza sprawozdawczego dla organów udzielających pomocy.


 

2004-02-11


Informacja Ministerstwa Finansów dla organów udzielających pomocy i zobowiązanych do przekazywania w wersji elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych:
* sprawozdań pozwalających na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw
* sprawozdań o zaległościach przedsiębiorstw we wpłatach środków publicznych.


 

2004-02-04


Plan szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie na 2004 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie uprzejmie, informuje, że zgodnie z ramowym planem pracy przyjętym przez Kolegium Izby, w roku 2004 planuje zorganizować następujące szkolenia:

1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2003 r. - 18-19 lutego.
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - prawo zamówień publicznych - I kwartał.
3. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego - II kwartał.
4. Budżet jednostki samorządu terytorialnego na rok 2005 - III kwartał.
5. Finanse publiczne w świetle obowiązujących przepisów - IV kwartał.


 

2003-11-21


Komunikat dotyczacy klasyfikacji wydatkow zwiazanych z funkcjonowaniem klas zerowych (wychowanie przedszkolne)

Wydatki zwiazane z funkcjonowaniem klas zerowych nalezy ujmowac w dziale 801 Oswiata i wychowanie, rozdzial 80104 Przedszkola.


 

2003-11-21


Komunikat dotyczacy klasyfikacji wydatkow zwiazanych z funkcjonowaniem przedszkoli

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, ze z dniem 1 stycznia 2004 r w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza skresla sie rozdzial 85404 Przedszkola. Dlatego od 1 stycznia 2004 r. wydatki zwiazane z funkcjonowaniem przedszkoli nalezy ujmowac w dziale 801 Oswiata i wychowanie, rozdzial 80104 Przedszkola.


 

2003-11-21


Komunikat dotyczacy ujmowania przez jednostki samorzadu terytorialnego dochodow z tytułu wpływu srodkow z Panstwowego Funduszy Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych

Zgodnie z interpretacja Ministerstwa Finansow, Departamentu Finansow Samorzadu Terytorialnego z dnia 14 listopada 2003 roku, gminy, ktore utracily dochody z tytulu zwolnien, o ktorych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz o zatrudnieniu osob niepelnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z pozn. zm.), otrzymuja dotacje celowe ze srodkow PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodow. Otrzymana kwote rekompensujaca nalezy klasyfikowac w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowosci prawnej, rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatkow i oplat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadan biezacych jednostek sektora finansow publicznych.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>