Wtorek, 7 kwiecień 2020 Imieniny: Rufina, Celestyna i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2018-12-20


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2018 r.Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 r. stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2361), opublikowanego 19 grudnia 2018 r.
Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza ww. sprawozdanie w terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie. Sprawozdania sporządza się w formie pisemnej, a do regionalnej izby obrachunkowej przekazywane są w wersji papierowej i w formie elektronicznej w terminie 7 dni od jego sporządzenia.

Adres na który należy przesyłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania w wersji elektronicznej: karta.nauczyciela@rzeszow.rio.gov.pl


 

2018-12-11


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie uprzejmie informuje, że dzień 24 i 31 grudnia wyznacza dniami wolnymi od pracy. Za dzień pracy ustala się kolejno 15 grudnia br. oraz 12 stycznia 2019 roku.


 

2018-11-07


Średnia cena sprzedaży drewna


W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 19 października 2018 r. pod pozycją 1005 został opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.


 

2018-11-07


Średnia cena skupu żyta


W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 19 października 2018 r. pod pozycją 1004 został opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.


 

2018-10-24


Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów opracował broszurę dotyczącą Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911).
Rozporządzenie będzie mieć zastosowanie po raz pierwszy do sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2018.


 

2018-10-16


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na III kwartał 2018 roku.


 

2018-09-20


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na dwudniowe szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.”.
Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników i służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i odbędzie się w dniach 9-10 października 2018 r. (w jednej turze) w Hotelu Łańcut w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 55. Początek szkolenia 9 października 2018 r. godz. 10.00, zakończenie 10 października 2018 r. po obiedzie godz. 14.00.
Szkolenie prowadzić będą członkowie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Szczegółowy program szkolenia w załączeniu.
Koszt szkolenia obejmuje pobyt w ośrodku, wykłady, materiały szkoleniowe i wynosi:
• 600 zł od osoby w pokoju jednoosobowym w Hotelu Łańcut,
• 520 zł od osoby w pokoju dwuosobowym w Hotelu Łańcut,
• 500 zł od osoby w pokoju trzyosobowym w Hotelu Łańcut,
• 460 zł od osoby w pokoju dwuosobowym w hotelu „Sezam” znajdującym się w sąsiedztwie Hotelu Łańcut,
• 370 zł od osoby dla uczestników nie korzystających z noclegu i śniadania.

Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 2 października 2018 r. z wybraniem opcji dotyczącej pobytu.
Na stronie tej znajduje się instrukcja rejestracji. Informacje dotyczące szkoleń udzielane są pod nr tel. 17 85 900 46, a w sprawach informatycznych 17 85 900 50 w. 118 – RIO Rzeszów. Ilość miejsc ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Dojazd we własnym zakresie.


 

2018-09-07


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 9-10 października 2018 r. odbędzie się szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku.” Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2018-09-03


Średnia kwota bazowa Kbk w kraju na 2019 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) Ministerstwo Finansów umieściło na swojej stronie internetowej w zakładce Ministerstwo Finansów/Działalność/Finanse publiczne/Budżety jednostek samorządu terytorialnego/Kwoty i wskaźniki, informację o średniej kwocie bazowej w kraju Kbk na 2019 rok.

Średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2019 rok wynosi 4.164,83 zł/mieszkańca.


 

2018-08-10


Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 3 sierpnia 2018 r. pod pozycją 745 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>