Poniedziałek, 6 kwiecień 2020 Imieniny: Izoldy, Celestyna i Wilhelma

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2006-10-18


Kwoty subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego na III kwartał 2006 rok - wersja XLS.
Dane kontrolne (dotychczasowa wersja DBF w systemie "Budzet ST II") zostały rozesłane w dniu 17.10.2006 r. w systemie BeSTia.


 

2006-10-13


Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie charakteru prawnego obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych z dnia 11 października 2006 r.


 

2006-10-13


Pismo Ministra Finansów do Prezydentów Miast na Prawach Powiatu oraz Zarządów Powiatów, informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2007 r. wpłacie do budżetu państwa oraz o planowanej na 2007 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
państwa, wynikającej z ustawy budżetowej na 2006 rok.


 

2006-10-13


Pismo Ministra Finansów do Wójtów Gmin, Burmistrzów Miast i Gmin, Prezydentów Miast, zawierające informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007, planowanej na 2007 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, oraz planowanej na 2007 r. wysokości rocznej wpłaty gmin.


 

2006-10-13


Pismo Ministra Finansów do Zarządu Województwa, dotyczące planowanej wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2007 r. wpłacie do budżetu państwa oraz planowaniej na 2007 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dohcodowego od osóv fizycznych.


 

2006-10-13


Projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na 2007 rok. 

2006-10-13


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajdują wyjaśnienia dotyczące sprawozdaniań w zakresie operacji finansowych dotyczących należności, państwowego długu publicznego, poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego.


 

2006-10-11


Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie skierowane do jednostek samorządu terytorialnego dotyczące sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych dotyczących należności, państwowego długu publicznego, poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego.


 

2006-10-11


Informacja w sprawie formularzy do sprządzania sprawozdań RB-N i RB-Z jednostek z osobowością prawną

Formularze Rb-N i ,Rb- Z, obowiązujące w poprzednich okresach sprawozdawczych są już NIEAKTUALNE i sprawozdania wykonane za ich pomocą nie będą przyjmowane.
Nowe formularze, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770) obowiązują od III kwartału 2006 r. są w przygotowaniu.
Wzory formularzy ww. sprawozdań po ich opracowaniu zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszej Izby.


 

2006-10-10


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące wątpliwości interpretacyjnych jednostek samorządu terytorialnego związanych ze stosowaniem przepisów prawa.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>