Poniedziałek, 24 luty 2020 Imieniny: Macieja, Bogusza i Sergiusza

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2019-02-04


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2018 roku.


 

2019-01-17


Zaproszenie na seminarium nt. „Uprawnienia i obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) w zakresie gospodarki finansowej gminy”.


 

2019-01-04


Zmiana ustawy o finansach publicznych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2018 r. pod pozycją 2500 została opublikowana ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw


Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.


 

2019-01-04


Sprawozdania podatkowe – do 10 stycznia

Przypominamy, że 10 stycznia 2019 r. mija termin przekazania Części A sprawozdania SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


W części A należy wykazać stawki podatku od nieruchomości oraz średnie ceny skupu żyta i sprzedaży drewna, które służą do wymiaru podatków w 2019 r. na terenie gminy. W sekcji 4 sprawozdania należy wykazać wyłącznie uchwały rady gminy w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obniżenia średnich cen skupu żyta i sprzedaży drewna.
Organ podatkowy przekazuje SP-1 w formie dokumentu elektronicznego do regionalnej izby obrachunkowej poprzez system BeSTi@.


 

2019-01-02


Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.

Link do strony MEN


 

2018-12-20


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2018 r.Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 r. stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2361), opublikowanego 19 grudnia 2018 r.
Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza ww. sprawozdanie w terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie. Sprawozdania sporządza się w formie pisemnej, a do regionalnej izby obrachunkowej przekazywane są w wersji papierowej i w formie elektronicznej w terminie 7 dni od jego sporządzenia.

Adres na który należy przesyłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania w wersji elektronicznej: karta.nauczyciela@rzeszow.rio.gov.pl


 

2018-12-11


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie uprzejmie informuje, że dzień 24 i 31 grudnia wyznacza dniami wolnymi od pracy. Za dzień pracy ustala się kolejno 15 grudnia br. oraz 12 stycznia 2019 roku.


 

2018-11-07


Średnia cena sprzedaży drewna


W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 19 października 2018 r. pod pozycją 1005 został opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.


 

2018-11-07


Średnia cena skupu żyta


W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 19 października 2018 r. pod pozycją 1004 został opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.


 

2018-10-24


Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów opracował broszurę dotyczącą Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911).
Rozporządzenie będzie mieć zastosowanie po raz pierwszy do sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2018.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>