Środa, 24 październik 2018 Imieniny: Rafała, Marcina i Antoniego

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2006-11-06Informacja Ministerstwa Finansów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie klasyfikacji wydatków z tytułu wypłat przez gminy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W związku z kierowanymi pytaniami, dotyczącymi klasyfikowania w 2006 r. wydatków z tytułu wypłat przez gminy na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż do czasu zmiany klasyfikacji budżetowej, wydatki z tego tytułu mogą być ujęte w § 443 - "Różne opłaty i składki" z odpowiednią czwartą cyfrą.
 

2006-11-06


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki oraz program szkolenia nt. „Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej w samorządowej jednostce budżetowej oraz plan finansowy samorządowej jednostki budżetowej w świetle nowych przepisów , które odbędzie się w dniu 16 listopada 2006 r.
Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek budżetowych gmin, powiatów i województwa samorządowego.


 

2006-10-24


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniu 23 października 2006 r. zostały opublikowane na stronie Regionalnych Izb Obrachunkowych poprawione arkusze dla jednostek samorządu terytorialnego do wprowadzenia sprawozdawczości o długu jednostek z osobowością prawną.

Poprawki dotyczyły:
1) kodów grup (w poprzedniej wersji na wydrukach były wpisane 12,
2) błędnego formatowania symbolu REGON (poprzednio obcinał wiodące zera,
3) błędnego opisu ("brak takiej gminy") przy identyfikowaniu miast na prawach powiatu - obecnie w pola GK i GT Miasta na prawach powiatu powinny wpisać zera,
4) błędnego formatowania niektórych dat,
5) braku formatowania na 2 stronach arkuszy sprawozdań (dot. poręczeń).
Ponadto w instrukcji dodano informację, iż izby dopuszczają w nagłówku informację o braku danych wyświetlającą się na czerwono.
Z uwagi na bardzo małe cyferki na stronie zbiorówki - zdarzały się przypadki pomijania sprawozdań w których JST wykazywały kwoty mniejsze niż tysiąc złotych - obecnie przy zastosowaniu takiego opisu w nagłówku - od razu będzie widać czy sprawozdanie zawiera jakieś dane czy też jest zerowe.
Odpowiednio została w związku z tym zmodyfikowana instrukcja na pierwszym arkuszu plików ze sprawozdaniami.

Jednostki samorządu terytorialnego, które przesłały do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdania za III kwartał 2006 r. na arkuszach w wersji z 17 październkia 2006 r. nie muszą przesyłać ponownie poprawionych arkuszy.


 

2006-10-19


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na stronach internetowych Ministerstwa Finansów został umieszczony:
1. Projekt obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r.
3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r.


 

2006-10-18


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniu 17 października 2006 r. zostały zamieszczone na stronach Regionalnych Izb Obrachunkowych nowe arkusze wzorów formularzy sprawozdań o stanie należności i zobowiązań jednostek z osobowością prawną zgodnych z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2006, Nr 113, poz. 770) przeznaczone dla JST.

Formularze zostały skonstruowane na podstawie arkuszy przygotowanych w MF w taki sposób by zminimalizować możliwość:
a) popełnienia błędów przy wprowadzeniu identyfikatora JST sporządzającej sprawozdanie
b) popełnienia błędów rachunkowych.

Arkusze publikowano w dwóch wersjach:
1) dla MS Excel,
2) dla Open Office.

/patrz informacja z dnia 24 października 2006 r./


 

2006-10-18


Kwoty subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego na III kwartał 2006 rok - wersja XLS.
Dane kontrolne (dotychczasowa wersja DBF w systemie "Budzet ST II") zostały rozesłane w dniu 17.10.2006 r. w systemie BeSTia.


 

2006-10-13


Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie charakteru prawnego obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych z dnia 11 października 2006 r.


 

2006-10-13


Pismo Ministra Finansów do Prezydentów Miast na Prawach Powiatu oraz Zarządów Powiatów, informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2007 r. wpłacie do budżetu państwa oraz o planowanej na 2007 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
państwa, wynikającej z ustawy budżetowej na 2006 rok.


 

2006-10-13


Pismo Ministra Finansów do Wójtów Gmin, Burmistrzów Miast i Gmin, Prezydentów Miast, zawierające informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007, planowanej na 2007 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, oraz planowanej na 2007 r. wysokości rocznej wpłaty gmin.


 

2006-10-13


Pismo Ministra Finansów do Zarządu Województwa, dotyczące planowanej wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2007 r. wpłacie do budżetu państwa oraz planowaniej na 2007 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dohcodowego od osóv fizycznych.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>