Piątek, 24 styczeń 2020 Imieniny: Felicji, Franciszka i Rafała

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2019-03-18Jednolity tekst ustawy o samorządzie gminnym

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. pod pozycją 506 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym.


 

2019-02-28


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza w dniu 20 marca 2019 r. w godz. 9.30 - 14.30 na szkolenie nt: „Absolutorium dla zarządu z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 z uwzględnieniem zadań i roli komisji rewizyjnej”.


 

2019-02-25Jednolity tekst ustawy o rachunkowości

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. pod pozycją 351 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości.


 

2019-02-13Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2019 r. pod pozycją 257 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem §1 pkt 3 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


 

2019-02-04


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2018 roku.


 

2019-01-17


Zaproszenie na seminarium nt. „Uprawnienia i obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) w zakresie gospodarki finansowej gminy”.


 

2019-01-04


Zmiana ustawy o finansach publicznych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2018 r. pod pozycją 2500 została opublikowana ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw


Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.


 

2019-01-04


Sprawozdania podatkowe – do 10 stycznia

Przypominamy, że 10 stycznia 2019 r. mija termin przekazania Części A sprawozdania SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


W części A należy wykazać stawki podatku od nieruchomości oraz średnie ceny skupu żyta i sprzedaży drewna, które służą do wymiaru podatków w 2019 r. na terenie gminy. W sekcji 4 sprawozdania należy wykazać wyłącznie uchwały rady gminy w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obniżenia średnich cen skupu żyta i sprzedaży drewna.
Organ podatkowy przekazuje SP-1 w formie dokumentu elektronicznego do regionalnej izby obrachunkowej poprzez system BeSTi@.


 

2019-01-02


Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.

Link do strony MEN


 

2018-12-20


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2018 r.Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 r. stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2361), opublikowanego 19 grudnia 2018 r.
Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza ww. sprawozdanie w terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie. Sprawozdania sporządza się w formie pisemnej, a do regionalnej izby obrachunkowej przekazywane są w wersji papierowej i w formie elektronicznej w terminie 7 dni od jego sporządzenia.

Adres na który należy przesyłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania w wersji elektronicznej: karta.nauczyciela@rzeszow.rio.gov.pl


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>