Poniedziałek, 6 kwiecień 2020 Imieniny: Izoldy, Celestyna i Wilhelma

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2009-10-15


Projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2010 rok.


 

2009-10-09


Szkolenie nt. "Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2010 r. z uwzględnieniem regulacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” - 9-10 listopada 2009 r.


 

2009-10-06


Obliczenie średniej kwoty bazowej na rok budżetowy 2010 - art.2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420).


 

2009-09-24


Szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2010 r. z uwzględnieniem regulacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”- 12-14 i 19-21 października 2009 r.


 

2009-09-14


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że są dodatkowe terminy szkolenia z zakresu obsługi systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego - sprawozdawczość jednostek organizacyjnych. Szczegóły na stronie: sjobestia.sputniksoftware.com


 

2009-09-10


Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742)


 

2009-09-10


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 12-14 października (I tura) i 19-21 października (II tura) odbędzie się szkolenie, na którym przedstawione będą tematy:
- omówienie nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ustawa oczekuje na podpisanie przez Prezydenta RP),
- obowiązki jst wynikające z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela (art.30 ustawy),
- wybrane zagadnienia dotyczące projektu budżetu jst na 2010 r.

Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2009-09-03


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że szkolenie z zakresu obsługi nowego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego-sprawozdawczość jednostek organizacyjnych będzie prowadzone również w Rzeszowie. Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: sjobestia.sputniksoftware.com
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 032/720-11-96 lub 032/720-11-97.


 

2009-09-03


Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 131 poz. 1076) nadano nowe brzmienie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym:
„W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację za-dań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5%wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”.
Powyższy przepis w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2011 r.


 

2009-08-20


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na szkolenie nt. "Nadzwyczajne postępowanie podatkowe czyli procedury podatkowe w praktyce". Termin szkolenia 7 września 2009 r. w godz. 10.00 do 15.30


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>