Wtorek, 7 kwiecień 2020 Imieniny: Rufina, Celestyna i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2010-02-15


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2009 roku.


 

2010-02-15


Z dniem 1 stycznia 2010 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,839 – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 224, poz. 1796).
 

2010-02-10


Szkolenia nt.:
1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009 rok. Sporządzanie sprawozdań finansowych w samorządowych jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego za 2009 r. - 1 marca 2010r.
2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009rok. Sporządzanie sprawozdań finansowych w jednostce samorządu terytorialnego za 2009 r. - 2 marca 2010 r.


 

2010-02-08


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na przełomie lutego i marca 2010 r. odbędzie się szkolenie dotyczące nowelizacji ustawy "Prawo zamówień publicznych".
Szczególowe informacje zostana podane w terminie późniejszym.


 

2010-01-27


Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2010 r.w sprawie szczegółowości dokonywanych zmian budżetu i w budżecie na 2010 rok w związku ze zróżnicowaną szczegółowością podjętych na 2010 rok uchwał budżetowych. 

2010-01-25


Pismo w sprawie przekazywania sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.


 

2010-01-22


Do dnia 31 marca 2010 r. rady gmin powinny zadecydować o wyodrębnieniu w budżecie gminy na 2011 r. środków stanowiących fundusz sołecki. Oznacza to konieczność podjęcia uchwały, w której na utworzenie takiego funduszu wyrażą zgodę lub jej odmówią – art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.).


 

2010-01-19


Szkolenia nt.:
1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009 rok. Sporządzanie sprawozdań finansowych w jednostce samorządu terytorialnego za 2009 rok - 2 marca 2010 r.
2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009 rok. Sporządzanie sprawozdań finansowych w jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok - 1 marca 2010 r.

Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie poźniejszym.


 

2010-01-18


W Dzienniku Ustaw Nr 6 pod pozycją 35 z dnia 15 stycznia 2010 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.


 

2010-01-15


W Dzienniku Ustaw z dnia 18 grudnia 2009 r. Nr 215, poz. 1664 opublikowano ustawę z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Z dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 stycznia 2010 r. likwiduje się:
1) powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
2) gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 art. 16 ust. 1 wymienianej ustawy.
Należności i zobowiązania powiatowych funduszy i gminnych funduszy, w tym nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania, stają się odpowiednio należnościami i zobowią-zaniami budżetów powiatów albo budżetów gmin – art. 16 ust. 2.
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych powiatowych funduszy i gminnych funduszy stają się odpowiednio dochodami budżetów powiatów i budżetów gmin oraz podle-gają przekazaniu na rachunki odpowiednio budżetów powiatów i budżetów gmin – art. 16 ust.3.
Powiaty i gminy dostosują uchwały budżetowe na rok 2010 do przepisów niniejszej ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie – art. 16 ust. 5.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>