Wtorek, 7 kwiecień 2020 Imieniny: Rufina, Celestyna i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2010-03-30


Szkolenie nt.„Dochodzenie, przyznawanie ulg w spłacie i egzekucja niepodatkowych należności budżetowych gminy w świetle nowej ustawy o finansach publicznych" - 19 kwietnia 2010 r.


 

2010-03-30


Sprawozdawczość – nowe przepisy

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247).

Przepisy rozporządzeń mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku 2010.


 

2010-03-29


Komunikat w sprawie udzielania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych.


 

2010-03-18


W Dzienniku Ustaw z dnia 12 marca 2010 r. Nr 38 poz. 207, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. – z wyjątkiem rozdziału 73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, określonego w załączniku Nr 2 do rozporządzenia, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


 

2010-03-09


Szkolenia nt.:
1.Sprawozdawczość samorządowych jednostek organizacyjnych w roku 2010 po zmianach przepisów – szkolenie przeznaczone jest dla księgowych oraz pracowników służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych – 23 marca 2010 r.
2.Sprawozdawczość samorządowych jednostek sektora finansów publicznych w roku 2010 po zmianach przepisów – szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych instytucji kultury, zakładów opieki zdrowotnej, innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem spółek prawa handlowego oraz pracowników służb finansowych tych jednostek – 24 marca 2010 r.
3.Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 po zmianach przepisów – szkolenie przeznaczone jest dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego – 8 kwietnia 2010 r.


 

2010-03-01


Szkolenie nt: "Nowe zasady ewidencjonowania projektów finansowanych ze środków europejskich oraz ewidencja procesów zmian (zadania jednostek przejmujących mienie i jednostek likwidowanych)" - 15 marca 2010 r. w godz. 10.00. – 15.00.


 

2010-02-25


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniu 24 lutego 2010 r. została wysłana paczką wykonawcy zmiana formularzy wydruku do modułu „Uchwały.
Aby korzystać z tej zmiany należy wykonać funkcję „Odbierz”.
Wydruki zmian prezentowane są w układzie: plan przed zmianą, zwiększenie, zmniejszenie, plan po zmianach. Pozwoli to na generowanie zestawień prezentujących zmiany planu w układzie GRUP tym JST, które prowadzą ewidencję wydatków w pełnej szczegółowości (dział/rozdział/paragraf).
W tych JST które prowadzą ewidencję wydatków w grupach należy zaznaczać przełącznik „nie pokazuj paragrafów” – dzięki czemu ukryty zostanie pusty wiersz pod podsumowaniami rozdziału.


 

2010-02-22


Roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2010 r.


 

2010-02-18


Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


 

2010-02-18


Szkolenie nt:. „Zmiany w zakresie zamówień publicznych wynikające z ustaw: z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591) i z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778) - 8 marca 2010 r.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>