Poniedziałek, 24 luty 2020 Imieniny: Macieja, Bogusza i Sergiusza

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2010-04-27


Szkolenie nt. „System SJO Besti@ i Besti@ w jednostce samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych” - 10 i 11 maja 2010 r.


 

2010-04-21


Aktualizacja systemu Bestia.


 

2010-04-21


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kwartał 2010 roku.


 

2010-04-19


Pismo dotyczące sprawozdań Rb-N i Rb-Z za I kwartał 2010 r.


 

2010-04-09


Nowe informacje dotyczące wdrożenia systemu SJO Bestia.


 

2010-03-30


Szkolenie nt.„Dochodzenie, przyznawanie ulg w spłacie i egzekucja niepodatkowych należności budżetowych gminy w świetle nowej ustawy o finansach publicznych" - 19 kwietnia 2010 r.


 

2010-03-30


Sprawozdawczość – nowe przepisy

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247).

Przepisy rozporządzeń mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku 2010.


 

2010-03-29


Komunikat w sprawie udzielania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych.


 

2010-03-18


W Dzienniku Ustaw z dnia 12 marca 2010 r. Nr 38 poz. 207, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. – z wyjątkiem rozdziału 73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, określonego w załączniku Nr 2 do rozporządzenia, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


 

2010-03-09


Szkolenia nt.:
1.Sprawozdawczość samorządowych jednostek organizacyjnych w roku 2010 po zmianach przepisów – szkolenie przeznaczone jest dla księgowych oraz pracowników służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych – 23 marca 2010 r.
2.Sprawozdawczość samorządowych jednostek sektora finansów publicznych w roku 2010 po zmianach przepisów – szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych instytucji kultury, zakładów opieki zdrowotnej, innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem spółek prawa handlowego oraz pracowników służb finansowych tych jednostek – 24 marca 2010 r.
3.Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 po zmianach przepisów – szkolenie przeznaczone jest dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego – 8 kwietnia 2010 r.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>