Środa, 8 kwiecień 2020 Imieniny: Cezaryny, Dionizego i Julii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2011-01-04


Nowe regulacje w ustawach związanych z realizacją ustawy budżetowej
W Dzienniku Ustaw nr 238 z dnia 17 grudnia 2010 r. pod pozycją 1578 opublikowano ustawę z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Ustawa ta wprowadza m.in. zapisy stanowiące, że:
 W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadzono zasadę, że zmiana taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w związku ze zmianą stawki podatku VAT, nie będzie wymagać zatwierdzenia uchwałą rady gminy,
 Uchwałę budżetową na rok 2011 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 28 lutego 2011 r.
Do czasu podjęcia uchwały budżetowej na rok 2011, jednak nie później niż do dnia 28 lutego 2011 r., podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie do 28 lutego 2011 r. regionalna izba obrachunkowa, w terminie do dnia 31 marca 2011 r., ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


 

2010-12-30


W Dzienniku Ustaw Nr 241 z dnia 22 grudnia 2010 r. pod pozycją 1616 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.


 

2010-12-29


W Dzienniku Ustaw Nr 235 z dnia 13 grudnia 2010 r. pod pozycją 1546 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z tym że przepisy §1 rozporządzenia mają zastosowanie do opracowania odpowiednio projektu ustawy budżetowej lub projektów uchwał budżetowych na rok 2011.


 

2010-12-29


W Dzienniku Ustaw Nr 229 z dnia 6 grudnia 2010 r. pod pozycją 1498 opublikowano ustawę z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.
Zmianie ulega art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).


 

2010-12-10


dot. podatku od nieruchomości

Ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opublikowaną w Dzienniku Ustaw Nr 225 poz. 1461 nadano nowe brzmienie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Od 1 stycznia 2011 r. wysokość stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1 m powierzchni użytkowej (górna granica stawki). 

2010-12-08


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach:
• 14-15 lutego 2011 r. (I tura)
• 16-17 lutego 2011 r. (II tura)
organizuje szkolenie dla wójtów, burmistrzów i prezydentów na temat: "Uprawnienia i obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta w zakresie gospodarki finansowej gmin".
Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2010-11-17


Projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2011 rok.


 

2010-11-16


Aktualizacja systemu Bestia

Na stronie www.rio.gov.pl oraz www.budzetjst.pl jest już udostępniona aktualizacja systemu BeSTi@ zawierająca następujące zmiany:
1. Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie zapisu załącznika przedsięwzięć, gdy w przedsięwzięcie ma zbyt długi tekst w nazwie i celu (tj. gdy miało łącznie ponad 250 znaków).
2. Poprawiono formatkę WPF w zakresie formatowania danych w wierszach 15-18 (obecnie są prezentowane procentowo)
3. Uzupełniano niektóre komunikaty reguł kontrolnych WPF o wartości kwot.
4. Poprawiono tytuł kolumny "Limit zobowiązań" w wydruku WPF.
5. Dodano sortowanie po nazwach przedsięwzięć i zadań pobieranych z bazy do załącznika przedsięwzięć WPF.
6. Rozwiązano problem błędnego wyświetlania symbolu rozdziału dla JO, w których użyto rozdziału nieistniejącego w dacie utworzenia JO

W najbliższym czasie wersja ta będzie też dostępna poprzez moduł automatycznych aktualizacji (LiveUpdate)

Ta wersja nie zawiera jeszcze kompletu zmian dot. WPF a w szczególności nie zawiera kompletu reguł kontrolnych dot. przedsięwzięć WPF oraz reguł weryfikujących zgodność WPF z projektem, w związku z czym oczekujemy jeszcze kolejnej wersji.
 

2010-11-08


Wieloletnia Prognoza Finansowa
W związku ze zbliżającym się terminem opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Ministerstwo Finansów poinformowało, że udostępniło nową wersję elektronicznego systemu zarządzania finansami samorządu terytorialnego BeSTi@, która w module Uchwały umożliwia tworzenie tego dokumentu w układzie zgodnym z metodyką opublikowaną na stronach Ministerstwa Finansów.

Pismo MF z dnia 3 listopada 2010 r. nr ST8-4834-1/11/WWR/10/1554


 

2010-11-08


W Monitorze Polskim Nr 78 z dnia 29 października 2010 r. opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>