Wtorek, 26 marzec 2019 Imieniny: Larysy, Emanyela i Teodora

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2010-01-18


W Dzienniku Ustaw Nr 6 pod pozycją 35 z dnia 15 stycznia 2010 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.


 

2010-01-15


W Dzienniku Ustaw z dnia 18 grudnia 2009 r. Nr 215, poz. 1664 opublikowano ustawę z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Z dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 stycznia 2010 r. likwiduje się:
1) powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
2) gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 art. 16 ust. 1 wymienianej ustawy.
Należności i zobowiązania powiatowych funduszy i gminnych funduszy, w tym nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania, stają się odpowiednio należnościami i zobowią-zaniami budżetów powiatów albo budżetów gmin – art. 16 ust. 2.
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych powiatowych funduszy i gminnych funduszy stają się odpowiednio dochodami budżetów powiatów i budżetów gmin oraz podle-gają przekazaniu na rachunki odpowiednio budżetów powiatów i budżetów gmin – art. 16 ust.3.
Powiaty i gminy dostosują uchwały budżetowe na rok 2010 do przepisów niniejszej ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie – art. 16 ust. 5.


 

2010-01-15


W dniu 14 stycznia 2010 r. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczone zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.


 

2010-01-06


Szkolenia nt.:
1. „Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych za 2009 rok przez samorządowe jednostki organizacyjne. Najczęściej występujące błędy w sprawozdaniach budżetowych” – 20 stycznia 2010 r. (I tura) i 21 stycznia 2010 r.(II tura).
2. „Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych za 2009 rok przez jednostki samorządu terytorialnego. Najczęściej występujące błędy w sprawozdaniach budżetowych” – 2 lutego 2010 r.


 

2009-11-25


Szkolenie nt. „Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki czyli co zrobić gdy podatnik nie płaci” - 4 grudnia 2009 r.


 

2009-11-18


W Monitorze Polskim Nr 68 opublikowano komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.


 

2009-11-06


W Monitorze Polskim Nr 67 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.


 

2009-11-04


Szkolenie nt. „Obowiązki organów prowadzących szkoły wynikające ze znowelizowanego art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela" - 24 listopada 2009 r.


 

2009-11-03


Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie podjęte w dniu 27 października 2009 r.w związku z wątpliwościami związanymi z procesem uchwalania budżetu jednostek samorządu terytorialnego na 2010 r. i wykonywaniem budżetu za 2009 r.


 

2009-10-23


Szkolenie nt. „Obowiązki organów prowadzących szkoły wynikające ze znowelizowanego art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1)" - 5 i 6 listopada 2009 r.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >>