Piątek, 24 styczeń 2020 Imieniny: Felicji, Franciszka i Rafała

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2010-12-30


W Dzienniku Ustaw Nr 241 z dnia 22 grudnia 2010 r. pod pozycją 1616 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.


 

2010-12-29


W Dzienniku Ustaw Nr 235 z dnia 13 grudnia 2010 r. pod pozycją 1546 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z tym że przepisy §1 rozporządzenia mają zastosowanie do opracowania odpowiednio projektu ustawy budżetowej lub projektów uchwał budżetowych na rok 2011.


 

2010-12-29


W Dzienniku Ustaw Nr 229 z dnia 6 grudnia 2010 r. pod pozycją 1498 opublikowano ustawę z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.
Zmianie ulega art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).


 

2010-12-10


dot. podatku od nieruchomości

Ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opublikowaną w Dzienniku Ustaw Nr 225 poz. 1461 nadano nowe brzmienie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Od 1 stycznia 2011 r. wysokość stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1 m powierzchni użytkowej (górna granica stawki). 

2010-12-08


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach:
• 14-15 lutego 2011 r. (I tura)
• 16-17 lutego 2011 r. (II tura)
organizuje szkolenie dla wójtów, burmistrzów i prezydentów na temat: "Uprawnienia i obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta w zakresie gospodarki finansowej gmin".
Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2010-11-17


Projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2011 rok.


 

2010-11-16


Aktualizacja systemu Bestia

Na stronie www.rio.gov.pl oraz www.budzetjst.pl jest już udostępniona aktualizacja systemu BeSTi@ zawierająca następujące zmiany:
1. Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie zapisu załącznika przedsięwzięć, gdy w przedsięwzięcie ma zbyt długi tekst w nazwie i celu (tj. gdy miało łącznie ponad 250 znaków).
2. Poprawiono formatkę WPF w zakresie formatowania danych w wierszach 15-18 (obecnie są prezentowane procentowo)
3. Uzupełniano niektóre komunikaty reguł kontrolnych WPF o wartości kwot.
4. Poprawiono tytuł kolumny "Limit zobowiązań" w wydruku WPF.
5. Dodano sortowanie po nazwach przedsięwzięć i zadań pobieranych z bazy do załącznika przedsięwzięć WPF.
6. Rozwiązano problem błędnego wyświetlania symbolu rozdziału dla JO, w których użyto rozdziału nieistniejącego w dacie utworzenia JO

W najbliższym czasie wersja ta będzie też dostępna poprzez moduł automatycznych aktualizacji (LiveUpdate)

Ta wersja nie zawiera jeszcze kompletu zmian dot. WPF a w szczególności nie zawiera kompletu reguł kontrolnych dot. przedsięwzięć WPF oraz reguł weryfikujących zgodność WPF z projektem, w związku z czym oczekujemy jeszcze kolejnej wersji.
 

2010-11-08


Wieloletnia Prognoza Finansowa
W związku ze zbliżającym się terminem opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Ministerstwo Finansów poinformowało, że udostępniło nową wersję elektronicznego systemu zarządzania finansami samorządu terytorialnego BeSTi@, która w module Uchwały umożliwia tworzenie tego dokumentu w układzie zgodnym z metodyką opublikowaną na stronach Ministerstwa Finansów.

Pismo MF z dnia 3 listopada 2010 r. nr ST8-4834-1/11/WWR/10/1554


 

2010-11-08


W Monitorze Polskim Nr 78 z dnia 29 października 2010 r. opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.


 

2010-11-08


W Monitorze Polskim Nr 75 z dnia 25 października 2010 r. opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>