Piątek, 24 styczeń 2020 Imieniny: Felicji, Franciszka i Rafała

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2011-02-18


Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie sprawozdań finansowych za 2010 r.


 

2011-02-15


Pomoc dla użytkowników systemów Bestia i SJO Bestia

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało komunikat dotyczący uruchomienia telefonicznej pomocy dla użytkowników systemów Bestia i SJO Bestia.
Usługa ta będzie świadczona w okresie od 14 lutego do 13 kwietnia 2011 r. w dni robocze w godzinach 8-16 pod numerami telefonów:
• dla użytkowników systemu Bestia: (061) 624 00 60
• dla użytkowników systemu SJO Bestia: (032) 720 11 96 i (032) 720 11 97
Pomoc techniczna i merytoryczna będzie dotyczyła instalacji, konfiguracji, pojawiających się problemów i dostępnych rozwiązań oraz porad i pomocy w zakresie eksploatacji obu systemów.


 

2011-02-09


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2010 roku.


 

2011-02-09


Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych za IV kwartał

Na stronie RIO www.rio.gov.pl zostały opublikowane - w układzie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247) - wzory arkuszy przeznaczone dla JST do sporządzenia zbiorczej sprawozdawczości z informacji składanych przez jednostki z osobowością prawną (instytucje kultury, ZOZ-y i samorządowe osoby prawne). Wzory te są przygotowane wyłącznie do obsługi IV kwartału.


 

2011-02-02


Pismo UOKIK w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej.


 

2011-01-19


Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2010 r.

Wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2010 r jest dostępny na stronie www.rio.gov.pl w zakładce "Systemy sprawozdawcze".

Adres do wysyłania elektronicznej wersji sprawozdania: karta.nauczyciela@rzeszow.rio.gov.pl


 

2011-01-17


Seminarium nt. „Uprawnienia i obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) w zakresie gospodarki finansowej gminy”:
14-15 lutego 2011 r. (początek godz. 11.00 – 14 lutego) – I tura,
16-17 lutego 2011 r. (początek godz. 11.00 - 16 lutego) – II tura.


 

2011-01-12


Wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej

W Dzienniku Ustaw nr 239 z 20 grudnia 2010 r. pod pozycją 1589 opublikowano zmiany ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r. nr 12, poz. 68, z późn. zm.). Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej składający się z funduszy: centralnego, wojewódzkich i szkół Państwowej Straży Pożarnej. Oznacza to że środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Państwowej Straży Pożarnej mają być przekazywane za pośrednictwem funduszu (analogicznie jak dla policji).


 

2011-01-11


Sprawozdania finansowe za 2010 r.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów sprawozdania finansowe za 2010 rok powinny być sporządzone według wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.)


 

2011-01-04


Nowe regulacje w ustawach związanych z realizacją ustawy budżetowej
W Dzienniku Ustaw nr 238 z dnia 17 grudnia 2010 r. pod pozycją 1578 opublikowano ustawę z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Ustawa ta wprowadza m.in. zapisy stanowiące, że:
 W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadzono zasadę, że zmiana taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w związku ze zmianą stawki podatku VAT, nie będzie wymagać zatwierdzenia uchwałą rady gminy,
 Uchwałę budżetową na rok 2011 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 28 lutego 2011 r.
Do czasu podjęcia uchwały budżetowej na rok 2011, jednak nie później niż do dnia 28 lutego 2011 r., podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie do 28 lutego 2011 r. regionalna izba obrachunkowa, w terminie do dnia 31 marca 2011 r., ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>