Poniedziałek, 6 kwiecień 2020 Imieniny: Izoldy, Celestyna i Wilhelma

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2011-07-05


W Monitorze Polskim Nr 50 z dnia 21 czerwca 2011 r. pod pozycją 557, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.


 

2011-06-06


W Monitorze Polskim Nr 39 z dnia 25 maja 2011 r. pod pozycją 446, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.


 

2011-06-01


W Dzienniku Ustaw Nr 102 z dnia 18 maja 2011 r. pod pozycją 585 opublikowano ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Zmianie ulega art. 12 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) w zakresie zamknięcia ksiąg rachunkowych.


 

2011-06-01


W Dzienniku Ustaw Nr 102 z dnia 18 maja 2011 r. pod pozycją 584 opublikowano ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wymienioną ustawą wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Art. 15 ust. 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie:

1. "Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.

2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.";

Po ust. 2a art. 15 dodano ust. 2b w brzmieniu:

"Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach”.Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2011 r.


 

2011-04-27


Szkolenie nt. „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego” - 16 maja 2011 r.


 

2011-04-21


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kwartał 2011 roku.


 

2011-04-19


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniu 16 maja 2011 r. odbędzie się szkolenie na temat "Kontroli zarządczej". Szczegółowe informacje zostaną podane w piśmie skierowanym do jst w terminie późniejszym.


 

2011-04-06


Uzupełnienie stanowiska w sprawie nowych uregulowań prawnych dotyczących wniosków komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2010.


 

2011-04-04


Informacja w zakresie nowych uregulowań prawnych dotyczących wniosków komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2010.


 

2011-03-21


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2011 r.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>