Wtorek, 7 kwiecień 2020 Imieniny: Rufina, Celestyna i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2011-11-03


Stawki podatków i opłat lokalnych na 2012 r.

Minister Finansów obwieszczeniem z dnia 19 października 2011 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. oraz obwieszczeniem z dnia 20 października 2011 r. określił stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2012 r.
1. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.
2. Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2012 r.


 

2011-11-02


W Monitorze Polskim Nr 95 z dnia 25 października 2011 r. pod pozycją 969, opublikowano komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 74,18 zł za 1 dt.


 

2011-10-13


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na III kwartał 2011 roku.


 

2011-09-19


W Dzienniku Ustaw nr 182 poz. 1083 z 1 września 2011 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Wymienionym rozporządzeniem zmieniono między innymi:
1) w §1:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
"7) środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, przeznaczone na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r."


 

2011-09-19


Zmiany w klasyfikacji budżetowej

W Dzienniku Ustaw nr 185 poz. 1098 z 6 września 2011 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Zmiany nastąpiły między innymi:
- w dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" uchyla się rozdział "75647 Pobór podatków, opat i nieopodatkowanych należności budżetowych" wraz z objaśnieniami,
- w dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" po rozdziale "85305 Żłobki" dodaje się rozdziały 85306 i 85307 w brzmieniu: "85306 Kluby dziecięce 85307 Dzienni opiekunowie",
- w załączniku nr 4 rozporządzenia grupa wydatków "Dotacje i subwencje" otrzymuje brzmienie "Dotacje i subwencje 200 do 203, 211 do 213, 221 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 298, 300 i 301",
- objaśnienia do paragrafu "422 Zakup Środków żywności" otrzymują brzmienie: "Paragraf ten obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych, w szczególności dla osób korzystających z internatów i stołówek, dla dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów i w przedszkolach, chorych w szpitalach, krwiodawców, podopiecznych w zakładach opiekuńczych, wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, uczestników obozów, więźniów, żołnierzy. Opłaty za wyżywienie otrzymują odpowiednie podziałki dochodów."
Część zapisów rozporządzenia ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej i projektów uchwał budżetowych na rok 2012.


 

2011-09-15


Zmiany technologiczne dla systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@

Informacja dla użytkowników systemów Bestia i SJO Bestia do zastosowania przed otwarciem III kwartału 2011 r.


 

2011-09-13


Organizatorem szkolenia na temat „Wybrane zagadnienia dotyczące uchwalania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2012 rok” jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Zgłoszenia należy dokonywać na adres: post@mistia.org.pl lub faksem – 17 862 69 64, 17 850 74 20.
Program szkolenia oraz warunki udziału określone zostały w piśmie Fundacji z dnia 12 września 2011 r.
Treść pisma w załączeniu.


 

2011-09-06


Informujemy, że w dniach:
- 28-29 września 2011 r. (I tura)
- 6-7 października 2011 r. (II tura)
odbędzie się szkolenie nt. "Wybrane zagadnienia dotyczące uchwalania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2012 r."


 

2011-08-03


W Dzienniku Ustaw Nr 143 z dnia 11 lipca 2011 r. pod pozycją 838 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wymienionym rozporządzeniem wprowadzono w rozporządzeniu z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 35. ) następujące zmiany:

W § 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Formę elektroniczną wzoru sprawozdania minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.
4. Dane zawarte w formie elektronicznej sprawozdania muszą być zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu przekazywanym w formie pisemnej.”

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, począwszy od sprawozdań za 2011 rok.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2011 roku.


 

2011-07-18


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kwartał 2011 roku.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>