Wtorek, 7 kwiecień 2020 Imieniny: Rufina, Celestyna i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2012-01-25


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2011 r.

17 lutego mija termin przekazywania do regionalnej izby obrachunkowej sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Sprawozdania sporządza się w formie pisemnej, a do regionalnej izby obrachunkowej przekazywane są również w formie elektronicznej.
Wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2011 r jest dostępny na stronie www.rio.gov.pl w zakładce "Systemy sprawozdawcze".
Adres na który należy przesyłać sprawozdania w wersji elektronicznej: karta.nauczyciela@rzeszow.rio.gov.pl


 

2012-01-18


Plan szkoleń na I półrocze 2012 r.

1. Podatek VAT w świetle nowych uregulowań prawnych – luty 2012 r.
2. Sprawozdawczość budżetowa (2 tury )
 dla jednostek samorządu terytorialnego – kwiecień 2012 r.
 dla jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego – marzec 2012 r.
3. Zmiany w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle ustawy z dnia 10 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – kwiecień 2012 r.
4. Absolutorium dla zarządu z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 r. – maj 2012 r.
5. Egzekucja podatków i należności publicznoprawnych. – czerwiec 2012 r.


 

2012-01-09


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 10, 3-064 Rzeszów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Mondeo Sedan 1,8 CLX, o nr rej. RWC 3335, rok produkcji: 1996, poj. silnika 1800 cm3, przebieg: ponad 300 000 km, kolor: biały, rodzaj paliwa : benzyna, opłacone ubezpieczenie, aktualny przegląd techniczny.
Dodatkowe informacje na temat sprzedaży oraz oględzin auta można uzyskać pod nr tel. 17 862 67 86 w godzinach 8:00 - 14:00.
Oferty na zakup auta należy składać do 24.01.2012 r., która powinna zawierać: imię i nazwisko, adres, nazwę firmy lub siedzibę oferenta; oferowaną cenę oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu.
Cena minimalna auta: 2500 zł
Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w sekretariacie RIO w Rzeszowie do dnia 24.01.2012 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert o godzinie 12:00. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną za przedmiotowe auto.


 

2012-01-05


Informujemy, że dostępne są nowe wersje systemów:
BeSTi@ - ver. 3.02.003.5 (dla JST, RIO i MF)
SJO BeSTi@ - ver. 1.02.003.5 (dla jednostek organizacyjnych JST).
Aktualizacja dla JST i RIO będzie dostępna przez:
1)moduł LiveUpdate – tzn. poprzez funkcję systemu Narzędzia -> Pobierz aktualizację
2)aktualizację plikową (na stronie www.rio.gov.pl w ramce „Systemy sprawozdawcze” – zarówno poprawka jak i pełne instalatory.
Uwaga!
Zalecanym sposobem aktualizacji systemu BeSTi@ dla JST i RIO jest aktualizacja poprzez moduł LiveUpdate. Opublikowane poprawki w postaci plików należy stosować wyłącznie w razie niepowodzenia aktualizacji poprzez LU.
Natomiast aktualizacja systemu SJO BeSTi@ powinna nastąpić poprzez aktualizację plikową.


 

2011-12-05


W Dzienniku Ustaw Nr 232 poz. 1378 z 28 października opublikowano ustawę z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.
W/w ustawą (art. 3) dokonano zmian w art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010 Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) dotyczącym terminu składania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy.
Zgodnie ze zmianami, od 1 stycznia 2012 r. termin ten będzie upływać z dniem 31 stycznia.


 

2011-11-17


W Dzienniku Ustaw nr 234 poz. 1385 z 3 listopada 2011 r. opublikowano Ustawę z dnia 16 września 2011r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.
Zgodnie z Art. 59 wymienionej ustawy:
W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 139, poz. 814 i Nr 207, poz. 1230) w art. 51 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane również na budowę mieszkań komunalnych niezbędnych do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385).".


 

2011-11-16


Projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2012 rok.


 

2011-11-08


W Monitorze Polskim Nr 95 z dnia 25 października 2011 r. opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.


 

2011-11-07


Na stronie www.rio.gov.pl został udostępniony szablon zestawienia w systemie BeSti@, który umożliwia przeniesienie wprowadzonych do systemu danych z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-... do Excela.
Wygenerowany tym szablonem arkusz zawierający dane można edytować, formatować itp.
Raport ten zawiera dwa sposoby prezentacji danych:
1) WPF - wg układu budżetu (preferowany)
2) WPF - wg przepływu środków pieniężnych (układ wynikający z Metodyki opracowania WPF z 2011 r.)

WPF - wg układu budżetu jest zgodny ze wzorem zaakceptowanym przez Ministerstwo Finansów.

Wraz z szablonem udostępniono instrukcję jego wczytania do systemu.


 

2011-11-03


Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 31 października 2011 r. dotyczące przekazywania danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przy wykorzystaniu systemu BeSTi@.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>