Piątek, 19 kwiecień 2019 Imieniny: Adolfa, Tymona i Leona

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2011-01-19


Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2010 r.

Wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2010 r jest dostępny na stronie www.rio.gov.pl w zakładce "Systemy sprawozdawcze".

Adres do wysyłania elektronicznej wersji sprawozdania: karta.nauczyciela@rzeszow.rio.gov.pl


 

2011-01-17


Seminarium nt. „Uprawnienia i obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) w zakresie gospodarki finansowej gminy”:
14-15 lutego 2011 r. (początek godz. 11.00 – 14 lutego) – I tura,
16-17 lutego 2011 r. (początek godz. 11.00 - 16 lutego) – II tura.


 

2011-01-12


Wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej

W Dzienniku Ustaw nr 239 z 20 grudnia 2010 r. pod pozycją 1589 opublikowano zmiany ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r. nr 12, poz. 68, z późn. zm.). Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej składający się z funduszy: centralnego, wojewódzkich i szkół Państwowej Straży Pożarnej. Oznacza to że środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Państwowej Straży Pożarnej mają być przekazywane za pośrednictwem funduszu (analogicznie jak dla policji).


 

2011-01-11


Sprawozdania finansowe za 2010 r.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów sprawozdania finansowe za 2010 rok powinny być sporządzone według wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.)


 

2011-01-04


Nowe regulacje w ustawach związanych z realizacją ustawy budżetowej
W Dzienniku Ustaw nr 238 z dnia 17 grudnia 2010 r. pod pozycją 1578 opublikowano ustawę z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Ustawa ta wprowadza m.in. zapisy stanowiące, że:
 W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadzono zasadę, że zmiana taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w związku ze zmianą stawki podatku VAT, nie będzie wymagać zatwierdzenia uchwałą rady gminy,
 Uchwałę budżetową na rok 2011 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 28 lutego 2011 r.
Do czasu podjęcia uchwały budżetowej na rok 2011, jednak nie później niż do dnia 28 lutego 2011 r., podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie do 28 lutego 2011 r. regionalna izba obrachunkowa, w terminie do dnia 31 marca 2011 r., ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


 

2010-12-30


W Dzienniku Ustaw Nr 241 z dnia 22 grudnia 2010 r. pod pozycją 1616 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.


 

2010-12-29


W Dzienniku Ustaw Nr 235 z dnia 13 grudnia 2010 r. pod pozycją 1546 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z tym że przepisy §1 rozporządzenia mają zastosowanie do opracowania odpowiednio projektu ustawy budżetowej lub projektów uchwał budżetowych na rok 2011.


 

2010-12-29


W Dzienniku Ustaw Nr 229 z dnia 6 grudnia 2010 r. pod pozycją 1498 opublikowano ustawę z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.
Zmianie ulega art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).


 

2010-12-10


dot. podatku od nieruchomości

Ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opublikowaną w Dzienniku Ustaw Nr 225 poz. 1461 nadano nowe brzmienie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Od 1 stycznia 2011 r. wysokość stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1 m powierzchni użytkowej (górna granica stawki). 

2010-12-08


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach:
• 14-15 lutego 2011 r. (I tura)
• 16-17 lutego 2011 r. (II tura)
organizuje szkolenie dla wójtów, burmistrzów i prezydentów na temat: "Uprawnienia i obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta w zakresie gospodarki finansowej gmin".
Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >>