Poniedziałek, 6 kwiecień 2020 Imieniny: Izoldy, Celestyna i Wilhelma

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2012-11-06


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniu 31 października 2012 roku zostały wysłane do wszystkich użytkowników systemu BeSTi@ trzy paczki aktualizujące system BeSti@.
Zawierają one:
1) Definicje wydruków tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej (w układzie budżetu i w układzie przepływów finansowych)
2) Usunięcie błędnie zdefiniowanej reguły kontrolnej, która porównywała dochody ze sprzedaży majątku z dochodami UE (WPF 1c>=1due)

Ponadto w dniu 26 października 2012 r. po otwarciu nowego roku budżetowego zostały wysłane dwie kolejne ważne paczki:
1) Redefinicja opisu wierszy na ekranie WPF (uporządkowano m.in. opisy dot. środków UE oraz zapisy „w tym” i „z tego”)
a. Na NIEZAKTUALIZOWANYCH ekranach WPF znajduje się m.in. w opisie wiersza 1a1 zwrot „dawniej środki UE”)
2) Wyłączenie podglądów niezaktualizowanych wydruków WPF
a. w WADLIWYCH niezaktualizowanych wydrukach znajdował się w szczególności problem związany z:
i. brakiem prezentacji nadwyżki i wolnych środków
ii. dochodami majątkowymi na programy współfinansowane środkami UE dopisanym jako „w tym” do „dochodów ze sprzedaży majątku”
b. Poprawne wydruki wysłano paczką z dn. 31-10-2012 r.

W związku z powyższym zwraca się uwagę na konieczność pobrania powyższych aktualizacji przed sporządzeniem wydruku tabel WPF załączanych do projektów, które będą składane do Izb.

Ponadto informuje się o kolejnej aktualizacji, która jest spodziewana na przełomie tego i następnego tygodnia.
Aktualizacja ta będzie zawierać słownik klasyfikacji budżetowej zawierający definicję GRUP wydatków co pozwoli na przywrócenie funkcjonalności kreatorów przekształcających informacje z planów finansowych do np. uchwał zmieniających budżet ewidencjonowanych w grupach wydatków.


 

2012-10-29


W Monitorze Polskim z dnia 24 października 2012 r. pod pozycją 788 opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.1)) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r., wyniosła 186,42 zł za 1 m3.


 

2012-10-29


W Monitorze Polskim z dnia 24 października 2012 r. pod pozycją 787, opublikowano komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wyniosła 75,86 zł za 1 dt.


 

2012-10-16


W Dzienniku Ustaw z 2012 roku pod pozycją 1113 opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.


 

2012-10-15


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na III kwartał 2012 roku.


 

2012-09-17


Pismo z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - stanowisko w sprawie funduszu sołeckiego.


 

2012-09-17


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na szkolenie nt. "Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2013 r."


 

2012-09-06


W Dzienniku Ustaw pod pozycją 979 z 30 sierpnia 2012 r. opublikowano ustawę z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Przedmiotowa ustawa określa m. in. podstawę prawną udzielania dotacji z budżetów samorządów na absolwentów szkół, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu.
Omawiane zmiany wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 2012 r.


 

2012-08-21


Informacja Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie ludności na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dane dotyczące ogólnej liczby ludności w każdej gminie imiennie (wg stanu w dniu 31.12.2011 r.) znajdują się na stronie internetowej GUS - w zakładce LUDNOŚĆ. Będą także dostępne w bazie DEMOGRAFIA oraz w Banku Danych Lokalnych (BDL).


 

2012-08-21


Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

W Monitorze Polskim z dnia 20 lipca 2012 r. pod pozycją 508 opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. Wskaźnik ten wyniósł 104,0 w stosunku do I półrocza 2011 r.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>