Środa, 8 kwiecień 2020 Imieniny: Cezaryny, Dionizego i Julii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2013-02-27


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na stronie www.rio.gov.pl został udostępniony poprawiony szablon zestawienia w systemie BeSTi@ przeznaczony do prezentacji, weryfikacji oraz analizy WPF przesyłanych w układzie zgodnych z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86). Raport pobiera dane tylko z nowych wzorów.


 

2013-02-21


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na stronie www.rio.gov.pl udostępniony został szablon zestawienia w systemie Bestia przeznaczony do prezentacji, weryfikacji i analizy WPF przesyłanych w układzie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86).

Ponadto informuje się, że zostały rozesłane paczką Wykonawcy poprawki w formułach wierszy wyliczanych w nowym formularzu WPF. W związku z tym konieczne jest pobranie i przetworzenie aktualizacji systemu.


 

2013-02-19


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2013 r.


 

2013-02-07


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2012 roku.


 

2013-01-28


Sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

W Dzienniku Ustaw z 2013 r. pod poz. 113 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.

W związku z powyższym sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za 2012 rok należy przesyłać na wzorze określonym w w/w rozporządzeniu (zał. Nr 2).

Adres do przesyłania sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie: zal@rzeszow.rio.gov.pl

Wszelkie szczegółowe informacje są dostępne w Ministerstwie Finansów pod numerem telefonu 22 694 40 31.
 

2013-01-10


Pismo Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2012 r. znak: DAP-WN-0748-8/2012/AKo, dotyczące właściwości w zakresie nadzoru nad uchwałami w sprawie ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

2013-01-03


W Dzienniku Ustaw z dnia 24 grudnia 2012 r., pod pozycją 1456 została opublikowana ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.
Ustawa zmienia między innymi zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzając w art. 230 dodatkowo ust. 8 i 9 w brzmieniu:
„8. Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje regionalnej izbie obrachunkowej uchwały i zarządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, o którym mowa w ust. 2, oraz uchwała i zarządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej są przekazywane do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego.”
oraz art. 230a i 230b w brzmieniu:
„Art. 230a. Regionalna izba obrachunkowa przekazuje w formie dokumentu elektronicznego, Ministrowi Finansów:
1) projekty wieloletnich prognoz finansowych, o których mowa w art. 230 ust. 2, wraz z wynikami opinii;
2) wieloletnie prognozy finansowe wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych.
Art. 230b. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika, o których mowa w art. 226 ust. 1 i 4,
2) sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej:
a) projektów uchwał, o których mowa w art. 230 ust. 2,
b) uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
3) sposób i terminy przekazywania przez regionalne izby obrachunkowe Ministrowi Finansów:
a) projektów wieloletnich prognoz finansowych, o których mowa w art. 230ust. 2 wraz z wynikami opinii,
b) wieloletnich prognoz finansowych wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych
- mając na względzie potrzebę zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych, sporządzenia realistycznych prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz uzyskania przez Ministra Finansów informacji umożliwiających realizację zadań, o których mowa w art. 74 i art. 174 pkt 4.”

Powyższe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


 

2012-11-28


Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące sposobu wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-PDP skutków finansowych wynikających z dokonania korekty deklaracji podatkowych za lata ubiegłe.


 

2012-11-19


Projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2013 rok.


 

2012-11-07


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuję, iż w dniu 7 listopada 2012 roku na stronie www.rio.gov.pl został udostępniony szablon raportu do WPF/projektu WPF na 2013 r.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>