Środa, 24 październik 2018 Imieniny: Rafała, Marcina i Antoniego

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2011-11-17


W Dzienniku Ustaw nr 234 poz. 1385 z 3 listopada 2011 r. opublikowano Ustawę z dnia 16 września 2011r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.
Zgodnie z Art. 59 wymienionej ustawy:
W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 139, poz. 814 i Nr 207, poz. 1230) w art. 51 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane również na budowę mieszkań komunalnych niezbędnych do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385).".


 

2011-11-16


Projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2012 rok.


 

2011-11-08


W Monitorze Polskim Nr 95 z dnia 25 października 2011 r. opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.


 

2011-11-07


Na stronie www.rio.gov.pl został udostępniony szablon zestawienia w systemie BeSti@, który umożliwia przeniesienie wprowadzonych do systemu danych z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-... do Excela.
Wygenerowany tym szablonem arkusz zawierający dane można edytować, formatować itp.
Raport ten zawiera dwa sposoby prezentacji danych:
1) WPF - wg układu budżetu (preferowany)
2) WPF - wg przepływu środków pieniężnych (układ wynikający z Metodyki opracowania WPF z 2011 r.)

WPF - wg układu budżetu jest zgodny ze wzorem zaakceptowanym przez Ministerstwo Finansów.

Wraz z szablonem udostępniono instrukcję jego wczytania do systemu.


 

2011-11-03


Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 31 października 2011 r. dotyczące przekazywania danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przy wykorzystaniu systemu BeSTi@.


 

2011-11-03


Stawki podatków i opłat lokalnych na 2012 r.

Minister Finansów obwieszczeniem z dnia 19 października 2011 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. oraz obwieszczeniem z dnia 20 października 2011 r. określił stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2012 r.
1. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.
2. Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2012 r.


 

2011-11-02


W Monitorze Polskim Nr 95 z dnia 25 października 2011 r. pod pozycją 969, opublikowano komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 74,18 zł za 1 dt.


 

2011-10-13


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na III kwartał 2011 roku.


 

2011-09-19


W Dzienniku Ustaw nr 182 poz. 1083 z 1 września 2011 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Wymienionym rozporządzeniem zmieniono między innymi:
1) w §1:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
"7) środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, przeznaczone na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r."


 

2011-09-19


Zmiany w klasyfikacji budżetowej

W Dzienniku Ustaw nr 185 poz. 1098 z 6 września 2011 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Zmiany nastąpiły między innymi:
- w dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" uchyla się rozdział "75647 Pobór podatków, opat i nieopodatkowanych należności budżetowych" wraz z objaśnieniami,
- w dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" po rozdziale "85305 Żłobki" dodaje się rozdziały 85306 i 85307 w brzmieniu: "85306 Kluby dziecięce 85307 Dzienni opiekunowie",
- w załączniku nr 4 rozporządzenia grupa wydatków "Dotacje i subwencje" otrzymuje brzmienie "Dotacje i subwencje 200 do 203, 211 do 213, 221 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 298, 300 i 301",
- objaśnienia do paragrafu "422 Zakup Środków żywności" otrzymują brzmienie: "Paragraf ten obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych, w szczególności dla osób korzystających z internatów i stołówek, dla dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów i w przedszkolach, chorych w szpitalach, krwiodawców, podopiecznych w zakładach opiekuńczych, wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, uczestników obozów, więźniów, żołnierzy. Opłaty za wyżywienie otrzymują odpowiednie podziałki dochodów."
Część zapisów rozporządzenia ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej i projektów uchwał budżetowych na rok 2012.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>