Poniedziałek, 6 kwiecień 2020 Imieniny: Izoldy, Celestyna i Wilhelma

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2014-10-30


W Monitorze Polskim z dnia 23 października 2014 r. poz. 935 opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 – cena ta wynosi 61,37 zł za 1 dt.


 

2014-10-30


Klasyfikacja dochodów i wydatków wynikających z rozliczeń pomiędzy gminami z tytułu pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że od 1 września 2014 r. obowiązuje przepis art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązujący gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach.
W związku z powyższym wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego powinny być ujmowane w dziale 801, w rozdziale 80104 – Przedszkola lub w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w grupie „wydatki bieżące jednostek budżetowych na pozostałe zadania statutowe”, § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego powinny być ujmowane w dziale 801, w rozdziale 80104 – Przedszkola lub w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w grupie dochodów bieżących, § 0830 Wpływy z usług.”


 

2014-10-21


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na III kwartał 2014 roku.


 

2014-10-21


Na stronie KR RIO (www.rio.gov.pl) została udostępniona nowa ZAUKTUALIZOWANA wersja szablonu zestawienia w systemie BeSti@ (z dn. 20.10.2014), który umożliwia przeniesienie wprowadzonych do systemu danych z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej (zgodnej z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2014 poz. 1127)) na lata 2014-... do Excela.


 

2014-09-26


Aktualizacja systemu Bestia dla JST

Na stronie www.budzetjst.pl udostępniono nową wersję systemu BeSti@ (3.02.016.06) - aktualizacja konieczna dla wszystkich JST. Zawiera ona w szczególności nowy wzór WPF, zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 poz.1127). Nowa wersja pozwala również na przetworzenie paczki z nowym rokiem budżetowym.

Aktualizacji należy dokonać możliwie jak najszybciej.


 

2014-09-18


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na szkolenie nt. Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok.
Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2014-09-18


W Monitorze Polskim z 27 sierpnia 2014 r. pod pozycją 718 zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Finansów z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.
Zwaloryzowane zostały maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r., który wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).


 

2014-09-10


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 13-15 października 2014 r. planuje zorganizować szkolenie dla skarbników nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego na 2015 rok”. Szkolenie przeprowadzone będzie w jednej turze w Hotelu Arłamów w Arłamowie.

Szczegóły dotyczące szkolenia m.in. program, koszty pobytu, sposób rejestracji zostaną podane w późniejszym terminie w piśmie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego.


 

2014-09-08


W Dzienniku Ustaw z 2014 roku pod pozycją 1118 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 

2014-09-01


Z dniem 27 sierpnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 26 sierpnia 2014 r. pod pozycją 1127.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>