Środa, 24 październik 2018 Imieniny: Rafała, Marcina i Antoniego

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2012-09-17


Pismo z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - stanowisko w sprawie funduszu sołeckiego.


 

2012-09-17


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na szkolenie nt. "Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2013 r."


 

2012-09-06


W Dzienniku Ustaw pod pozycją 979 z 30 sierpnia 2012 r. opublikowano ustawę z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Przedmiotowa ustawa określa m. in. podstawę prawną udzielania dotacji z budżetów samorządów na absolwentów szkół, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu.
Omawiane zmiany wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 2012 r.


 

2012-08-21


Informacja Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie ludności na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dane dotyczące ogólnej liczby ludności w każdej gminie imiennie (wg stanu w dniu 31.12.2011 r.) znajdują się na stronie internetowej GUS - w zakładce LUDNOŚĆ. Będą także dostępne w bazie DEMOGRAFIA oraz w Banku Danych Lokalnych (BDL).


 

2012-08-21


Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

W Monitorze Polskim z dnia 20 lipca 2012 r. pod pozycją 508 opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. Wskaźnik ten wyniósł 104,0 w stosunku do I półrocza 2011 r.


 

2012-08-21


Stawki podatkowe na 2013 rok

Minister Finansów na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ogłosił górne granice stawek kwotowych na rok 2013. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku zostało opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 14 sierpnia 2012 r. pod pozycją 587.


 

2012-08-14


Budżet 2013

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach: 1-3 października (I tura) i 15-17 października (II tura) 2012 roku planuje przeprowadzić szkolenia z zakresu budżetu na 2013 rok.
Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2012-07-31


Rekomendacja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 rok

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu obliczenia kwoty bazowej – wskaźnika (Kb), niezbędnej do obliczenia funduszu sołeckiego na 2013 rok informujemy o stanowisku Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie. Główny Urząd Statystyczny proponuje, aby z uwagi na przesunięcie terminów opracowania bilansów ludności za 2011 r. dla wyliczenia wszelkich wskaźników odnoszących się do liczby ludności (np. dla wyliczenia kwoty bazowej /Kb/ koniecznej do określenia wysokości środków funduszu sołeckiego) przyjąć ostatnie oficjalne dane GUS, tj. według stanu w dniu 31.12.2010 r. i wyliczone w ten sposób wielkości uznać za tymczasowe do czasu opublikowania ostatecznego bilansu ludności według stanu w dniu 31.12.2011 r. Powyższe stanowisko Głównego Urzędu Statystycznego zostało udostępnione na stronie internetowej GUS (,,Informacja dotycząca opracowania bilansów ludności za 2011 rok”), a ponadto w Banku Danych Lokalnych oraz w bazie DEMOGRAFIA..
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rekomenduje uwzględnienie tego stanowiska przy wykonywaniu przepisów ustawy o funduszu sołeckim, a w szczególności art. 2 ust. 2, który obliguje wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) do przekazania sołtysom informacji o wysokości środków funduszu do 31 lipca.

Stanowisko Głównego Urzędu Statystycznego

Główny Urząd Statystyczny informuje, że źródłem danych o liczbie i strukturze ludności dla 2011 roku będzie bilans oparty na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Zgodnie z terminami opracowania wyników spisu 2011, a następnie sporządzenia bilansów ludności za kolejne okresy (kwartały) po spisie -przewidywanym terminem upowszechnienia danych o liczbie ludności według stanu w dniu 31 grudnia 2011 r. jest październik 2012 r. W związku z powyższym proponujemy, aby dla wyliczania wszelkich wskaźników odnoszących się do liczby ludności (np. dla wyliczenia kwoty bazowej /Kb/ koniecznej do określenia wysokości środków funduszu sołeckiego) przyjąć ostatnie oficjalne dane GUS, tj. według stanu w dniu 31.12.2010 r., i wyliczone w ten sposób wielkości/środki uznać za tymczasowe do czasu upowszechnienia ostatecznego bilansu ludności według stanu w dniu 31.12.2011 r.


 

2012-07-26


W Dzienniku Ustaw pod poz. 824 z 19 lipca 2012 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2011.
Rozporządzenie wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia.
Województwo Podkarpackie:
1. Mielec m.
2. Nowa Dęba
3. Stalowa Wola m.


 

2012-07-16


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kwartał 2012 roku.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>