Poniedziałek, 6 kwiecień 2020 Imieniny: Izoldy, Celestyna i Wilhelma

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2015-01-16


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na szkolenie nt. Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014.
Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2015-01-15


Obowiązek dostosowania uchwał budżetowych na 2015 rok do nowej klasyfikacji

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Środki na ten cel powinny zostać wyodrębnione w dwóch nowych rozdziałach: „80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” oraz „80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” wprowadzonych §1 pkt 1 lit h rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014, poz. 1952).

Wyżej wymienionym rozporządzeniem (w §1 pkt 1 lit j) w dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do rozdziału „90002 – Gospodarka odpadami” dodano objaśnienia w brzmieniu: „W rozdziale tym ujmuje się m. in. dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.)”.

Jednostki samorządu terytorialnego mają 3 miesiące na dostosowanie podjętej uchwały budżetowej do nowych przepisów rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, która wprowadziła powyższe rozdziały i objaśnienia. Natomiast jednostki, które będą podejmować uchwałę budżetową mają obowiązek uwzględnienia wyżej wymienionych zmian przy uchwalaniu budżetu.


 

2015-01-12


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 9-10 lutego 2015 r. planuje zorganizować szkolenie nt. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowe za rok 2014 ”. Szkolenie poprowadzić będzie Pani Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w terminie późniejszym.


 

2014-12-23


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na seminarium nt. Uprawnienia i obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) w zakresie gospodarki finansowej gminy.
Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2014-12-16


W Dzienniku Ustaw z dnia 10 grudnia 2014 r. , poz. 1773 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.


 

2014-12-09


Regionalna izba Obrachunkowa w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. , poz. 119) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzenia i przekazania sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za miesiąc listopad 2014 r.


Sprawozdania te powinny być przekazane do regionalnej izby obrachunkowej do dnia 22 grudnia 2014 r. w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem informatycznego systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@. Sprawozdania przekazywane w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (J.t.: Dz. U. z 2013 r. , poz. 262), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Izba zwraca uwagę na konieczność zapewnienia bezpiecznych podpisów elektronicznych nowo wybranym Starostom, Prezydentom, Burmistrzom i Wójtom.


 

2014-12-01


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 r.

Zgodnie z art. 30a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2014 r., poz. 191) w dniu 17 lutego mija termin przekazywania do regionalnej izby obrachunkowej sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdania sporządza się w formie pisemnej, a do regionalnej izby obrachunkowej przekazywane są również w formie elektronicznej.

Adres na który należy przesyłać sprawozdania w wersji elektronicznej:
karta.nauczyciela@rzeszow.rio.gov.pl.
Dane zawarte w wersji elektronicznej muszą być zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu przekazywanym w formie pisemnej.

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 r. jest dostępny na stronie www.rio.gov.pl w zakładce "Systemy sprawozdawcze" lub na stronie www.men.gov.pl w zakładce „Finansowanie edukacji/Aktualności”.


 

2014-11-20


Projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2015 rok.


 

2014-11-14


Wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2015 r.


 

2014-10-30


W Komunikacie z dnia 20 października 2014 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 28 października 2014 r. poz. 955, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., wyniosła 188,85 zł za 1 m3 .


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>