Poniedziałek, 24 luty 2020 Imieniny: Macieja, Bogusza i Sergiusza

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2019-10-09Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2019 r. pod pozycją 1718 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. 

2019-09-25


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniu 11 października 2019 r. odbędzie się szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia z zakresu finansów publicznych. Ramy prawne opracowania i wykonywania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020”


 

2019-08-29Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1579 opublikowana została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Zwraca się szczególną uwagę na nowelizację art. 6r poprzez dodanie ust. 1ab w brzmieniu: „Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio gmina lub związek międzygminny gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym” oraz dodanie ust. 2e dotyczącego ujmowania w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy informacji o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2–2c, wraz z objaśnieniami. 

2019-08-29Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniu 11 października 2019 r. odbędzie się szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia z zakresu finansów publicznych. Ramy prawne opracowania i wykonywania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020”. Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2019-08-09Jednolity tekst ustawy o systemie oświaty


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1481 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty. 

2019-08-07Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020


W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej – Monitor Polski z dnia 6 sierpnia 2019 r. pod pozycją 738 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020. 

2019-08-05Jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1440 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

2019-07-29Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2019 r. pod pozycją 1393 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

2019-07-24Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2019 r. pod pozycją 1363 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

2019-07-12


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kwartał 2019 roku.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>