Piątek, 28 luty 2020 Imieniny: Romana, Ludomira i Lecha

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2016-01-18


Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono informację o wysokości środków naliczonych w planowanej na rok 2016 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.


 

2016-01-15


Szkolenie "Zmiany w rachunkowości oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania za rok 2015"

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt: „Zmiany w rachunkowości oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania za rok 2015", które prowadzić będzie Pani Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
Szkolenie adresowane jest do skarbników jednostek samorządu terytorialnego oraz księgowych samorządowych jednostek organizacyjnych.
Szkolenie odbędzie się w dwóch turach w dniach:
1 lutego 2016 r. (I tura)
2 lutego 2016 r. (II tura)

Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej
wwww.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl
do dnia 25 stycznia 2016 r. Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2016-01-07


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 1 i 2 lutego 2016 r. organizuje szkolenie nt. „Zmiany w rachunkowości oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania za rok 2015”. Szczegółowe informacje zostaną podane w termin późniejszym.


 

2015-12-04


Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych.

W Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod pozycją 2025 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


 

2015-12-01


Klasyfikacja budżetowa.

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2015 r. pod pozycją 1978 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2015 r.


 

2015-11-17


Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. dotyczące opłaty targowej.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłata targowa od dnia 1 stycznia 2016 r. staje się zatem opłatą fakultatywną.
Pobieranie opłaty targowej na terenie gminy od dnia 1 stycznia 2016 r. jest uzależnione od uprzedniego podjęcia przez radę gminy uchwały, w której zawarte będzie postanowienie o wprowadzeniu opłaty targowej (na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zostaną określone zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej (na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).


 

2015-11-16


Informacja dotycząca zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji.

W dniu 12 listopada 2015 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.


 

2015-11-12


W Dzienniku Ustaw z dnia 23 października 2015 r. pod pozycją 1685 opublikowano ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W znowelizowanej ustawie został poszerzony katalog źródeł dochodów własnych gminy o wpływy z opłaty reklamowej.


 

2015-11-12


W Dzienniku Ustaw z dnia 3 listopada 2015 r., poz. 1777 opublikowano ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Art. 37 wprowadza stawkę podatku od nieruchomości dotyczącą gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji. Przepis wchodzi w z dniem 1 stycznia 2016 r.


 

2015-11-10


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 r.

Zgodnie z art. 30a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z poźn. zm.) w dniu 17 lutego mija termin przekazywania do regionalnej izby obrachunkowej sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdania sporządza się w formie pisemnej, a do regionalnej izby obrachunkowej przekazywane są również w formie elektronicznej.

Adres na który należy przesyłać sprawozdania w wersji elektronicznej:
karta.nauczyciela@rzeszow.rio.gov.pl.
Dane zawarte w wersji elektronicznej muszą być zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu przekazywanym w formie pisemnej.

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 r. jest dostępny na stronie www.rio.gov.pl w zakładce "Systemy sprawozdawcze" lub na stronie www.men.gov.pl w zakładce „Finansowanie edukacji/Aktualności”.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>