Poniedziałek, 24 luty 2020 Imieniny: Macieja, Bogusza i Sergiusza

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2016-05-31


Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydatków na koszty obsługi zadania z zakresu świadczenia wychowawczego w 2016 r.

Dotacje na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 524), ujmuje się w rozdziale 85211 – „Świadczenie wychowawcze”:
- w § 2060 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”
w § 6340 – „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci”.

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) koszty obsługi na zadania
z zakresu świadczenia wychowawczego w 2016 r. wynoszą 2% dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze.
W związku z tym, gminy powinny wysokość środków, które przeznaczają na koszty obsługi tych zadań obliczyć przy uwzględnieniu przekazanych z budżetu państwa dotacji celowych w § 2060 i § 6340.


 

2016-05-17


Szkolenie nt: „Udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianach”.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt: „Udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianach”.
Szkolenie przeznaczone dla skarbników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się udzielaniem i rozliczaniem dotacji.
Wykład poprowadzi Pan Jarosław Kotowski – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.
Termin szkolenia – 6 czerwca 2016 r. w godz. 9.00 – 14.00.

Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej
wwww.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl
do dnia 31 maja 2016 r. Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2016-04-28


Zmiana klasyfikacji budżetowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw z dnia 15 kwietnia 2016 roku pod pozycją 524 (Dz. U. z 2016 r. poz. 524).

W załączniku nr 2 w dziale 852 – „Pomoc społeczna” po rozdziale „Wspieranie rodziny” dodano rozdział 85211 – „Świadczenie wychowawcze”.

Wprowadzono również nowe paragrafy dochodowe dla gmin, powiatów oraz województw z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego, które stanowi pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosować uchwały budżetowe na 2016 rok do podanego wyżej rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie (rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; wyjątkiem jest § 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 17 lutego 2016 r.). 

2016-04-13


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kwartał 2016 roku.


 

2016-04-13


Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2016 r. wolnego od pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.


 

2016-04-11


Szkolenie "Egzekucja administracyjna czyli jak prawidłowo i skutecznie dochodzić zaległości na rzecz gminy"


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt: „Egzekucja administracyjna czyli jak prawidłowo i skutecznie dochodzić zaległości na rzecz gminy”.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników, którzy zajmują się dochodzeniem i egzekucją podatków i opłat na rzecz gminy, a przede wszystkim: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i innych podatków lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności publicznoprawnych, m.in.: opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej, grzywny nałożonej w drodze mandatu i innych.
Wykład poprowadzi: Hanna Kmieciak – praktyk i teoretyk w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
Termin szkolenia –29 kwietnia 2016 r. w godz. 9.30 – 15.00.

Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej
wwww.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl
do dnia 22 kwietnia 2016 r. Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2016-04-04


Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

W dniu 31 marca 2016 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 1 kwietnia 2016 r., poz. 441)
Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. i kwartalnych za I kwartał 2016 r.


 

2016-03-14


Szkolenie "Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. według obowiązujących przepisów"

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt „Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. według obowiązujących przepisów”.
Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
Szkolenie prowadzić będą Pani Lucyna Kuśnierz – Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń i Pani Krystyna Gąsiorek – Starszy Specjalista Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
Termin szkolenia – 30 marca 2016 r. w godz. 9.30-15.00.

Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej
wwww.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl
do dnia 24 marca 2016 r. Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2016-02-12


Jednolity tekst ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech.

W dzienniku Ustaw z dnia 26 stycznia 2016 r. pod pozycją 157 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech.


 

2016-02-08


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2015 roku


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>