Środa, 8 kwiecień 2020 Imieniny: Cezaryny, Dionizego i Julii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2016-07-15


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kwartał 2016 roku.


 

2016-07-14


Jednolity tekst Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 lipca 2016 r. pod pozycją 1015 opublikowano tekst jednolity Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.


 

2016-07-04


Materiały z II Konferencji Naukowej prezentowane w panelu „Zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz ich wpływ na kształtowanie budżetów gmin i wieloletnich prognoz finansowych – uwagi praktyczne”


 

2016-06-22


II KONFERENCJA NAUKOWA nt.
Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014–2020
Rzeszów, 23–24 czerwca 2016 r.


 

2016-06-08


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r., poz. 87 z późn. zm.), z dniem 31 lipca 2016 r. tracą moc podjęte przed 1 lutego 2015r. uchwały objętych właściwością regionalnej izby obrachunkowej w sprawie:
- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250);
- zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa – art. 6l ust. 2 ww. ustawy;
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami oraz trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej – art. 6n ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Rady gmin, które na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie podjęły wskazanych wyżej uchwał po 1 lutego 2015 r. powinny dopełnić tego obowiązku w terminie umożliwiającym wejście w życie tych uchwał najpóźniej z dniem 1 sierpnia 2016 r. (uwzględniając w tym terminie 14-dniowe vacatio legis).


 

2016-05-31


Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydatków na koszty obsługi zadania z zakresu świadczenia wychowawczego w 2016 r.

Dotacje na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 524), ujmuje się w rozdziale 85211 – „Świadczenie wychowawcze”:
- w § 2060 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”
w § 6340 – „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci”.

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) koszty obsługi na zadania
z zakresu świadczenia wychowawczego w 2016 r. wynoszą 2% dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze.
W związku z tym, gminy powinny wysokość środków, które przeznaczają na koszty obsługi tych zadań obliczyć przy uwzględnieniu przekazanych z budżetu państwa dotacji celowych w § 2060 i § 6340.


 

2016-05-17


Szkolenie nt: „Udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianach”.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt: „Udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianach”.
Szkolenie przeznaczone dla skarbników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się udzielaniem i rozliczaniem dotacji.
Wykład poprowadzi Pan Jarosław Kotowski – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.
Termin szkolenia – 6 czerwca 2016 r. w godz. 9.00 – 14.00.

Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej
wwww.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl
do dnia 31 maja 2016 r. Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2016-04-28


Zmiana klasyfikacji budżetowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw z dnia 15 kwietnia 2016 roku pod pozycją 524 (Dz. U. z 2016 r. poz. 524).

W załączniku nr 2 w dziale 852 – „Pomoc społeczna” po rozdziale „Wspieranie rodziny” dodano rozdział 85211 – „Świadczenie wychowawcze”.

Wprowadzono również nowe paragrafy dochodowe dla gmin, powiatów oraz województw z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego, które stanowi pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosować uchwały budżetowe na 2016 rok do podanego wyżej rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie (rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; wyjątkiem jest § 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 17 lutego 2016 r.). 

2016-04-13


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kwartał 2016 roku.


 

2016-04-13


Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2016 r. wolnego od pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>