Wtorek, 7 kwiecień 2020 Imieniny: Rufina, Celestyna i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2017-02-02


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. „Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych wg obowiązujących przepisów za IV kwartał 2016 r.”
Szkolenie odbędzie się w dwóch turach w dniach: 15, 16 lutego 2017 r.


 

2017-01-20


Przypomnienie o obowiązku przekazywania sprawozdań o pomocy publicznej do UOKiK.


 

2017-01-11


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok oraz zasady rachunkowości obowiązujące od 2017 roku, które odbędzie się w dwóch turach w dniach: 30 i 31 stycznia 2017 r.


 

2017-01-09


Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. pod pozycją 2294 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia jednostki samorządu terytorialnego mają za zadanie dostosować uchwały budżetowe na rok 2017 do rozporządzenia z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2016 r.


 

2016-12-22


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 30-31 stycznia 2017 r. planuje przeprowadzić szkolenie nt. „Zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 ” . Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2016-12-12


Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 grudnia 2016 r. pod pozycją 1985 została opublikowana Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


 

2016-12-12


Ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

W Dzienniku Ustaw z dnia 2 grudnia 2016 r. pod pozycją 1943 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty.


 

2016-11-29


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2016 r.

Zgodnie z art. 30a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z poźn. zm.) w dniu 17 lutego 2017 r. mija termin przekazywania do regionalnej izby obrachunkowej sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2016 r.
Sprawozdania sporządza się w formie pisemnej, a do regionalnej izby obrachunkowej przekazywane są w wersji papierowej i w formie elektronicznej.

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Jednostki samorządu terytorialnego za 2016 r. jest dostępny na stronie www.rio.gov.pl w zakładce "Systemy sprawozdawcze" lub na stronie www.men.gov.pl w zakładce „Finansowanie edukacji”.

Adres na który należy przesyłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania w wersji elektronicznej:
karta.nauczyciela@rzeszow.rio.gov.pl.
Dane zawarte w wersji elektronicznej muszą być zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu przekazywanym w formie pisemnej.

Link do strony MEN


 

2016-11-22


Jednolity tekst ustawy o finansach publicznych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2016 r. pod pozycją 1870 opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych.


 

2016-11-15


Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 24 października 2016 r. pod pozycją 996 ogłoszono Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 374 i 1579) ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wyniosła 191,01 zł za 1 m3.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>