Piątek, 28 luty 2020 Imieniny: Romana, Ludomira i Lecha

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2017-11-22


Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2017 r. pod pozycją 2141 została opublikowana ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego będą zobowiązane do sporządzania co roku sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Sprawozdanie będzie przekazywane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w postaci elektronicznej, za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.
Ustawa zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu informacji objętych sprawozdaniem, wzoru sprawozdania, terminów i sposobu przekazywania oraz sposobu sporządzania sprawozdania, a także terminów i sposobu przekazywania oraz sposobu sporządzania aktualizacji sprawozdania.
Sprawozdania będą sporządzane począwszy od 2018 roku.


 

2017-11-14


Jednolity tekst ustawy o samorządzie województwa

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2017 r. pod pozycją 2096 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa.


 

2017-11-14


Jednolity tekst ustawy o finansach publicznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 listopada 2017 r. pod pozycją 2077 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych.


 

2017-11-07


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że dzień 10 listopada 2017 r. jest dla RIO w Rzeszowie dniem wolnym od pracy.
Ustalony został Zarządzeniem nr 2/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r.


 

2017-10-26


Jednolity tekst ustawy o samorządzie gminnym

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 października 2017 r. pod pozycją 1875 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym.


 

2017-10-26


Jednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2017 r. pod pozycją 1868 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym.


 

2017-10-24


Średnia cena drewna

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 20 października 2017 r. pod pozycją 963 został opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.


 

2017-10-24


Średnia cena skupu żyta

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 20 października 2017 r. pod pozycją 958 został opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.


 

2017-10-19


Podatek od środków transportowych

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 16 października 2017 r. pod pozycją 941 zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku.


 

2017-10-16


Rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego…

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. pod pozycją 1911 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>