Czwartek, 9 kwiecień 2020 Imieniny: Marii, Dymitra i Heliodora

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2020-01-31
INFORMACJA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI RESTRUKTURYZACJI PBS SANOKRegionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii związanych z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku będą przesyłane w formie elektronicznej do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych skutkami tej restrukturyzacji.
Na stronie internetowej Izby będą także zamieszczane ewentualne stanowiska innych instytucji dotyczące ww. zagadnień. 

2020-01-21
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w najbliższym czasie odbędą się szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego nt.:  1. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych;

  2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r., sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 rok


Szczegółowe informacje zostaną przekazane w terminie późniejszym. 

2020-01-15
Jednolity tekst ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnegoW Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2020 r. pod pozycją 23 opublikowane zostało obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

2020-01-15
Jednolity tekst ustawy o finansowaniu zadań oświatowychW Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2020 r. pod pozycją 17 opublikowane zostało obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

2019-12-30
Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r.


LINK 

2019-12-16
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 r.Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019 stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 2387).W roku 2019 średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustala się odrębnie dla okresów od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia oraz od dnia 1 września do dnia 31 grudnia.Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza powyższe sprawozdanie w terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie. Sprawozdania sporządza się w formie pisemnej, a do regionalnej izby obrachunkowej przekazywane są w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w terminie 7 dni od jego sporządzenia.Adres na który należy przesyłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania w wersji elektronicznej: karta.nauczyciela@rzeszow.rio.gov.pl 

2019-12-05


Informujemy, że od dnia 5 grudnia br. w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej trwa remont. Nastąpi tymczasowa reorganizacja Sekretariatu. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


 

2019-11-25


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) jest dla RIO w Rzeszowie dniem wolnym od pracy. Dniem pracy jest 7 grudnia (sobota) 2019 roku. Ustalony został Zarządzeniem nr 21/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2019 r.


 

2019-10-23Metodologia opracowywania wieloletniej prognozy finansowej


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów została opublikowana Metodologia opracowywania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.


Powyższy dokument zawiera zalecenia, rekomendacje, a także praktyczne wskazówki ułatwiające przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz., 2500).


W opracowaniu została uwzględniona klasyfikacja budżetowa po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1363).


Ustalone w tym dokumencie reguły opisujące zakres danych ujmowanych w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1903).


LINK 

2019-10-23Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2019 r. pod pozycją 1996 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>