Piątek, 17 sierpień 2018 Imieniny: Żanny, Mirona i Jacka

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2016-11-15


Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 24 października 2016 r. pod pozycją 996 ogłoszono Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 374 i 1579) ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wyniosła 191,01 zł za 1 m3.


 

2016-11-15


Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 19 października 2016 r. pod pozycją 993 ogłoszono Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.

Na podstawie art. 6 ust. 2 z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 i 1579) ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt.


 

2016-11-15


Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 13 października 2016 r. pod pozycją 979 ogłoszono Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku.
Na podstawie art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716 i 1579) ogłoszono stawki podatku na 2017 r. określone w załącznikach nr 1-3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku od środków transportowych określają załączniki obwieszczenia.


 

2016-10-18


Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 4 października 2016 r. pod pozycją 1609 opublikowana została ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2016 r. stosuje się po raz pierwszy do:
1. ustalenia na 2017 r. części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, wpłat województw do budżetu państwa oraz rezerwy celowej, o której mowa w art. 70c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2016 r.;
2. opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2017 r.;
3. ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 

2016-10-17


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na III kwartał 2016 roku.


 

2016-09-21


Szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego na 2017 r.”.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na dwudniowe szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego na 2017 r.”.
Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników i służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Odbędzie się w dniach 13-14 października 2016 r. (w jednej turze) w Hotelu Łańcut w Łańcucie ul. Armii Krajowej 55.
Początek szkolenia 13 października 2016 r. godz. 10.00,
Zakończenie szkolenia 14 października 2016 r. po obiedzie godz. 14.00.

Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej
wwww.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl
do dnia 3 października 2016 r.
Ilość miejsc ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Dojazd we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2016-09-15


Fundusz sołecki - średnia kwota bazowa KbK w kraju na 2017 rok podana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301)

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej w zakładce Działalność/Finanse publiczne/Budżety jednostek samorządu terytorialnego/Kwoty i wskaźniki, umieściło informację o średniej kwocie bazowej w kraju KbK na 2017 rok.
Średnia kwota bazowa w kraju KbK na 2017 rok wynosi 3.133,03 zł/mieszkańca.


 

2016-08-19


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że dniach 13-14 października 2016 r. planuje zorganizować szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego”.
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2016-08-12


Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r.

W Monitorze Polskim w dniu 5 sierpnia 2016 r. pod pozycją 779 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.


 

2016-08-10


Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 roku nr ST5.4750.344.2016.BKU, dotyczące formy przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego informacji o przyznanych kwotach subwencji ogólnej oraz o środkach z rezerwy subwencji ogólnej.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>