Środa, 20 czerwiec 2018 Imieniny: Diny, Bogny i Florentyny

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2009-09-03


Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 131 poz. 1076) nadano nowe brzmienie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym:
„W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację za-dań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5%wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”.
Powyższy przepis w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2011 r.


 

2009-08-20


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na szkolenie nt. "Nadzwyczajne postępowanie podatkowe czyli procedury podatkowe w praktyce". Termin szkolenia 7 września 2009 r. w godz. 10.00 do 15.30


 

2009-08-19


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz.U. 2009 nr 121 poz. 1002


 

2009-08-13


Informujemy, że w dniu 14. sierpnia 2009 roku (piątek) Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie nie pracuje.


 

2009-08-12


Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r.:
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r. w stosunku do I półrocza 2008 r. wyniósł 103,5 (wzrost cen o 3,5 %).(Monitor Polski Nr 47, poz. 702)


 

2009-07-30


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2008 r.

Województwo podkarpackie:

Mielec m.

Nowa Dęba

Stalowa Wola m.


 

2009-07-27


Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie leasingu finansowego.


 

2009-07-16


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kwartał 2009 roku.


 

2009-07-13


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że od dnia 25 czerwca 2009 r.:
1. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym,
2. obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 7,50 % kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Podstawa prawna – Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. 2009 r., Nr 41, poz. 654).


 

2009-07-02


Uzgodnione wspólnie przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych i Ministerstwo Edukacji Narodowej stanowisko w sprawie sposobu wykonania przepisów art. 30a i 30b ustawy Karta Nauczyciela:

-notatka ze spotkania w dniu 15 czerwca 2009 r.,

-opis sposobu wykonania przepisów art. 30a i 30b ustawy Karta Nauczyciela.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>