Środa, 20 czerwiec 2018 Imieniny: Diny, Bogny i Florentyny

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2012-04-05


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza w dniu 27 kwietnia 2012 r. w godz. 9.30.-15.00 na jednodniowe szkolenie nt:. "Zmiany w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych".


 

2012-03-29


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2012 r.


 

2012-03-23


Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące wykazywania zobowiązań i należności Funduszu Pracy w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych sporządzanych przez powiatowe urzędy pracy.


 

2012-03-12


Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie wykazywania w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP skutków finansowych wynikających z korekt deklaracji na podatek za lata ubiegłe.


 

2012-03-05


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenia nt.:
1. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych w 2012 roku wg obowiązujących przepisów. Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych oraz pracowników służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych – 20 marca 2012 r. w godz. 9.30 – 15. 00.
2. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku wg obowiązujących przepisów. Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego – 12 kwietnia 2012 r. w godz. 9.30 – 15. 00.


 

2012-02-20


Szkolenie nt. Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - 5 marca 2012


 

2012-02-16


W dniu 19 stycznia 2012 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przepisy tego rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2012 r. Kierownicy jednostek dostosują zasady prowadzenia ewidencji do zasad określonych w rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy od dnia wejście w życie tego rozporządzenia.
Rozporządzenie zamieszczone jest w Dzienniku Ustaw z dnia 1 lutego 2012 r. w pozycji 121.


 

2012-02-10


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2011 roku.


 

2012-02-02


Nowa wersja systemu Bestia

RIO w Rzeszowie informuje, że w dniu 2 lutego 2012 r. została udostępniona nowa wersja systemu BeSti@ (3.02.004.02) oraz systemu SJO BeSTI@ (1.02.004.02) - patrz www.rio.gov.pl
Wersje te zawierają w szczególności poprawiony formularz zestawienia zmian w funduszu (F-ZZF)
– w którym usunięto pole automatycznie wyliczane dla wiersza I.
Ponadto zawiera także następujące istotne zmiany:
1. zoptymalizowano bazy danych w zakresie modułu uchwał
2. w bilansie jednostkowym poprawiono regułę kontrolną 'aktywa, zgodność:
B.III = B.III.1.1 + B.III.1.1 + B.III.1.3 + B.III.1.4'
3. uniemożliwiono edycję znacznika dot. podpisu wiążącego prawnie gdy sprawozdanie jest już wysłane

Dodatkowo z bazy MF została wysłana aktualizacja reguł kontrolnych polegająca na uniemożliwieniu wysyłania przez JST sprawozdań niespójnych rachunkowo:
- Rb-Z z Rb-UZ
- Rb-PDP z RB-27s
W związku z tym wzrosła liczba błędów które uniemożliwią JST wysyłkę sprawozdań do RIO.
Ma to na celu doprowadzenie do sytuacji w której z JST wychodzą sprawozdania spójne rachunkowo
i logicznie.

UWAGA użytkownicy SJO Bestia!
W jednostkach organizacyjnych które otworzyły IV kwartał 2011 r. w poprzedniej wersji systemu SJO Bestia (a więc mają wygenerowany błędny formularz F-ZZF) konieczne będzie zastosowanie następującej procedury:
1) należy pobrać plk aktualizacyjny dla systemu SJO do wersji 1.02.004.02 ze strony www.rio.gov.pl lub ze strony www.budzetjst.pl
2) dokonać aktualizacji systemu poprzez pobrany plik
3) po aktualizacji zaleca się restart systemu
4) uruchomić system SJO BeSTi@
5) usunąć sprawozdanie F-ZZF funkcją usuń dostępną na liście sprawozdań
6) uzupełnić wykaz sprawozdań funkcją „Uzupełnij sprawozdania” dostępną po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na gałęzi „IV kwartał” znajdującej się pod 2011 r.


 

2012-02-02


W Dzienniku Ustaw Nr 296 poz. 1758 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r, z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 1 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012 r.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>