Środa, 17 styczeń 2018 Imieniny: Antoniego, Rocisława i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2012-02-20


Szkolenie nt. Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - 5 marca 2012


 

2012-02-16


W dniu 19 stycznia 2012 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przepisy tego rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2012 r. Kierownicy jednostek dostosują zasady prowadzenia ewidencji do zasad określonych w rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy od dnia wejście w życie tego rozporządzenia.
Rozporządzenie zamieszczone jest w Dzienniku Ustaw z dnia 1 lutego 2012 r. w pozycji 121.


 

2012-02-10


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2011 roku.


 

2012-02-02


Nowa wersja systemu Bestia

RIO w Rzeszowie informuje, że w dniu 2 lutego 2012 r. została udostępniona nowa wersja systemu BeSti@ (3.02.004.02) oraz systemu SJO BeSTI@ (1.02.004.02) - patrz www.rio.gov.pl
Wersje te zawierają w szczególności poprawiony formularz zestawienia zmian w funduszu (F-ZZF)
– w którym usunięto pole automatycznie wyliczane dla wiersza I.
Ponadto zawiera także następujące istotne zmiany:
1. zoptymalizowano bazy danych w zakresie modułu uchwał
2. w bilansie jednostkowym poprawiono regułę kontrolną 'aktywa, zgodność:
B.III = B.III.1.1 + B.III.1.1 + B.III.1.3 + B.III.1.4'
3. uniemożliwiono edycję znacznika dot. podpisu wiążącego prawnie gdy sprawozdanie jest już wysłane

Dodatkowo z bazy MF została wysłana aktualizacja reguł kontrolnych polegająca na uniemożliwieniu wysyłania przez JST sprawozdań niespójnych rachunkowo:
- Rb-Z z Rb-UZ
- Rb-PDP z RB-27s
W związku z tym wzrosła liczba błędów które uniemożliwią JST wysyłkę sprawozdań do RIO.
Ma to na celu doprowadzenie do sytuacji w której z JST wychodzą sprawozdania spójne rachunkowo
i logicznie.

UWAGA użytkownicy SJO Bestia!
W jednostkach organizacyjnych które otworzyły IV kwartał 2011 r. w poprzedniej wersji systemu SJO Bestia (a więc mają wygenerowany błędny formularz F-ZZF) konieczne będzie zastosowanie następującej procedury:
1) należy pobrać plk aktualizacyjny dla systemu SJO do wersji 1.02.004.02 ze strony www.rio.gov.pl lub ze strony www.budzetjst.pl
2) dokonać aktualizacji systemu poprzez pobrany plik
3) po aktualizacji zaleca się restart systemu
4) uruchomić system SJO BeSTi@
5) usunąć sprawozdanie F-ZZF funkcją usuń dostępną na liście sprawozdań
6) uzupełnić wykaz sprawozdań funkcją „Uzupełnij sprawozdania” dostępną po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na gałęzi „IV kwartał” znajdującej się pod 2011 r.


 

2012-02-02


W Dzienniku Ustaw Nr 296 poz. 1758 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r, z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 1 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012 r.


 

2012-02-02


W Dzienniku Ustaw Nr 293 poz. 1731 z 30 grudnia 2011 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.
W Dzienniku Ustaw Nr 298 poz. 1767 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.
Wyżej wymienione rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


 

2012-01-26


RIO w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 10, 35-064 Rzeszów ogłasza II przetarg na sprzedaż sam. os. Ford Mondeo Sedan 1,8 CLX, 1996, przebieg: ponad 300 000 km. Dodatkowe informacje pod nr tel. 17 862 67 86.
Oferty zakupu w zaklejonej kopercie, które powinny zawierać: nazwę i adres oferenta; cenę oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu, należy złożyć w sekretariacie do dnia 09.02.2012 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert godz. 11:30.
Cena wywoławcza: 1400 zł


 

2012-01-25


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2011 r.

17 lutego mija termin przekazywania do regionalnej izby obrachunkowej sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Sprawozdania sporządza się w formie pisemnej, a do regionalnej izby obrachunkowej przekazywane są również w formie elektronicznej.
Wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2011 r jest dostępny na stronie www.rio.gov.pl w zakładce "Systemy sprawozdawcze".
Adres na który należy przesyłać sprawozdania w wersji elektronicznej: karta.nauczyciela@rzeszow.rio.gov.pl


 

2012-01-18


Plan szkoleń na I półrocze 2012 r.

1. Podatek VAT w świetle nowych uregulowań prawnych – luty 2012 r.
2. Sprawozdawczość budżetowa (2 tury )
 dla jednostek samorządu terytorialnego – kwiecień 2012 r.
 dla jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego – marzec 2012 r.
3. Zmiany w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle ustawy z dnia 10 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – kwiecień 2012 r.
4. Absolutorium dla zarządu z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 r. – maj 2012 r.
5. Egzekucja podatków i należności publicznoprawnych. – czerwiec 2012 r.


 

2012-01-09


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 10, 3-064 Rzeszów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Mondeo Sedan 1,8 CLX, o nr rej. RWC 3335, rok produkcji: 1996, poj. silnika 1800 cm3, przebieg: ponad 300 000 km, kolor: biały, rodzaj paliwa : benzyna, opłacone ubezpieczenie, aktualny przegląd techniczny.
Dodatkowe informacje na temat sprzedaży oraz oględzin auta można uzyskać pod nr tel. 17 862 67 86 w godzinach 8:00 - 14:00.
Oferty na zakup auta należy składać do 24.01.2012 r., która powinna zawierać: imię i nazwisko, adres, nazwę firmy lub siedzibę oferenta; oferowaną cenę oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu.
Cena minimalna auta: 2500 zł
Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w sekretariacie RIO w Rzeszowie do dnia 24.01.2012 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert o godzinie 12:00. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną za przedmiotowe auto.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >>