Poniedziałek, 19 marzec 2018 Imieniny: Józefa i Bogdana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2013-11-05


W Monitorze Polskim pod pozycją 814 ukazał się komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1 dt.


 

2013-11-05


W Monitorze Polskim pod pozycją 812 ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.


 

2013-11-04


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2013 r.

Zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674) 17 lutego mija termin przekazywania do regionalnej izby obrachunkowej sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdania sporządza się w formie pisemnej, a do regionalnej izby obrachunkowej przekazywane są również w formie elektronicznej.

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2013 r. jest dostępny na stronie www.rio.gov.pl w zakładce "Systemy sprawozdawcze" lub na stronie www.men.gov.pl.

Adres na który należy przesyłać sprawozdania w wersji elektronicznej: karta.nauczyciela@rzeszow.rio.gov.pl

Dane zawarte w przesyłanej wersji elektronicznej powinny być zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu przekazywanym w formie papierowej.


 

2013-10-16


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na III kwartał 2013 roku.


 

2013-07-16


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kwartał 2013 roku.


 

2013-06-10


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenia nt:
1. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych w I półroczu 2013 roku – najczęściej występujące błędy – 25 czerwca 2013 r. w godz. 9.30-15.00. Prosimy o poinformowanie kierowników jednostek organizacyjnych o planowanym szkoleniu.
2. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 roku – najczęściej występujące błędy – 26 czerwca 2013 r. w godz. 9.30-15.00.


 

2013-05-08


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli jak naliczyć i wyegzekwować opłatę śmieciową”
Termin szkolenia – 23 maja 2013 r. – I tura i 24 maja 2013 r. – II tura w godz. 9.30 – 15.00.


 

2013-04-18


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kwartał 2013 roku.


 

2013-04-11


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach: 23 maja (I tura) i 24 maja (II tura) 2013 roku planuje przeprowadzić jednodniowe szkolenie na temat: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: naliczanie, pobór i windykacja.”.
Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2013-03-27


Na stronie www.rio.gov.pl w zakładce „Systemy sprawozdawcze” została udostępniona do pobrania nowa wersja systemu Bestia (ver. 3.02.008.04).Aktualizacja umożliwia obsługę WPF w zakresie podpisu elektronicznego. Zmienione zostały również reguły kontrolne dot. wierszy WPF: [6.], [13.1], [14.2]


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >>