Środa, 20 czerwiec 2018 Imieniny: Diny, Bogny i Florentyny

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2014-11-14


Wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2015 r.


 

2014-10-30


W Komunikacie z dnia 20 października 2014 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 28 października 2014 r. poz. 955, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., wyniosła 188,85 zł za 1 m3 .


 

2014-10-30


W Monitorze Polskim z dnia 23 października 2014 r. poz. 935 opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 – cena ta wynosi 61,37 zł za 1 dt.


 

2014-10-30


Klasyfikacja dochodów i wydatków wynikających z rozliczeń pomiędzy gminami z tytułu pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że od 1 września 2014 r. obowiązuje przepis art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązujący gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach.
W związku z powyższym wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego powinny być ujmowane w dziale 801, w rozdziale 80104 – Przedszkola lub w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w grupie „wydatki bieżące jednostek budżetowych na pozostałe zadania statutowe”, § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego powinny być ujmowane w dziale 801, w rozdziale 80104 – Przedszkola lub w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w grupie dochodów bieżących, § 0830 Wpływy z usług.”


 

2014-10-21


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na III kwartał 2014 roku.


 

2014-10-21


Na stronie KR RIO (www.rio.gov.pl) została udostępniona nowa ZAUKTUALIZOWANA wersja szablonu zestawienia w systemie BeSti@ (z dn. 20.10.2014), który umożliwia przeniesienie wprowadzonych do systemu danych z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej (zgodnej z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2014 poz. 1127)) na lata 2014-... do Excela.


 

2014-09-26


Aktualizacja systemu Bestia dla JST

Na stronie www.budzetjst.pl udostępniono nową wersję systemu BeSti@ (3.02.016.06) - aktualizacja konieczna dla wszystkich JST. Zawiera ona w szczególności nowy wzór WPF, zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 poz.1127). Nowa wersja pozwala również na przetworzenie paczki z nowym rokiem budżetowym.

Aktualizacji należy dokonać możliwie jak najszybciej.


 

2014-09-18


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na szkolenie nt. Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok.
Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2014-09-18


W Monitorze Polskim z 27 sierpnia 2014 r. pod pozycją 718 zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Finansów z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.
Zwaloryzowane zostały maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r., który wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).


 

2014-09-10


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 13-15 października 2014 r. planuje zorganizować szkolenie dla skarbników nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego na 2015 rok”. Szkolenie przeprowadzone będzie w jednej turze w Hotelu Arłamów w Arłamowie.

Szczegóły dotyczące szkolenia m.in. program, koszty pobytu, sposób rejestracji zostaną podane w późniejszym terminie w piśmie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>