Niedziela, 19 listopad 2017 Imieniny: Seweryny, Maksyma i Salomei

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2014-12-01


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 r.

Zgodnie z art. 30a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2014 r., poz. 191) w dniu 17 lutego mija termin przekazywania do regionalnej izby obrachunkowej sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdania sporządza się w formie pisemnej, a do regionalnej izby obrachunkowej przekazywane są również w formie elektronicznej.

Adres na który należy przesyłać sprawozdania w wersji elektronicznej:
karta.nauczyciela@rzeszow.rio.gov.pl.
Dane zawarte w wersji elektronicznej muszą być zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu przekazywanym w formie pisemnej.

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 r. jest dostępny na stronie www.rio.gov.pl w zakładce "Systemy sprawozdawcze" lub na stronie www.men.gov.pl w zakładce „Finansowanie edukacji/Aktualności”.


 

2014-11-20


Projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2015 rok.


 

2014-11-14


Wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2015 r.


 

2014-10-30


W Komunikacie z dnia 20 października 2014 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 28 października 2014 r. poz. 955, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., wyniosła 188,85 zł za 1 m3 .


 

2014-10-30


W Monitorze Polskim z dnia 23 października 2014 r. poz. 935 opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 – cena ta wynosi 61,37 zł za 1 dt.


 

2014-10-30


Klasyfikacja dochodów i wydatków wynikających z rozliczeń pomiędzy gminami z tytułu pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że od 1 września 2014 r. obowiązuje przepis art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązujący gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach.
W związku z powyższym wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego powinny być ujmowane w dziale 801, w rozdziale 80104 – Przedszkola lub w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w grupie „wydatki bieżące jednostek budżetowych na pozostałe zadania statutowe”, § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego powinny być ujmowane w dziale 801, w rozdziale 80104 – Przedszkola lub w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w grupie dochodów bieżących, § 0830 Wpływy z usług.”


 

2014-10-21


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na III kwartał 2014 roku.


 

2014-10-21


Na stronie KR RIO (www.rio.gov.pl) została udostępniona nowa ZAUKTUALIZOWANA wersja szablonu zestawienia w systemie BeSti@ (z dn. 20.10.2014), który umożliwia przeniesienie wprowadzonych do systemu danych z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej (zgodnej z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2014 poz. 1127)) na lata 2014-... do Excela.


 

2014-09-26


Aktualizacja systemu Bestia dla JST

Na stronie www.budzetjst.pl udostępniono nową wersję systemu BeSti@ (3.02.016.06) - aktualizacja konieczna dla wszystkich JST. Zawiera ona w szczególności nowy wzór WPF, zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 poz.1127). Nowa wersja pozwala również na przetworzenie paczki z nowym rokiem budżetowym.

Aktualizacji należy dokonać możliwie jak najszybciej.


 

2014-09-18


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na szkolenie nt. Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok.
Szczegółowe informacje o szkoleniu


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>